Psychiatra Warszawa

Zdrowie psychiczne jest zbyt cenne, by ignorować niepokojące objawy z nim związane. Choroby umysłu, tak jak schorzenia fizyczne wymagają profesjonalnej diagnostyki i odpowiedniego leczenia.

Opiekę i pomoc doświadczonych psychiatrów w Warszawie zapewnia Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Psychiatra w Warszawie siedzi na kanapie w gabinecie

Poznaj naszych specjalistów

Zobacz więcej specjalistów

Czym jest psychiatria?

Psychiatria to interdyscyplinarna dziedzina medycyny. Jej specjaliści mają obszerną wiedzę (m.in. z zakresu neurologii, psychologii, farmakologii, endokrynologii) dotyczącą występowania problemów natury psychicznej w tym: objawów, przyczyn, przebiegu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychogenicznymi. Działanie psychiatry ma również na celu zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych.

Jako gałąź medycyny, psychiatria zajmuje się badaniem i stosowaniem biopsychospołecznych zasad w etiologii, ocenie, rozpoznaniu, leczeniu, rehabilitacji i zapobieganiu chorobom umysłowym, zaburzeniom emocjonalnym i behawioralnym, które mogą występować jako pojedyncze jednostki chorobowe lub jako zespół zaburzeń medycznych.

Dlaczego warto udać się na wizytę u psychiatry w Warszawie?

Wizyta u psychiatry jest równie niezbędna jak konsultacja z lekarzem innej specjalizacji w przypadku wystąpienia choroby fizycznej. Gdy choruje umysł, brak specjalistycznej interwencji psychiatrycznej lub psychologicznej, tylko pogłębia problem i może nasilać już występujące objawy. Dlatego warto zdecydować się na konsultację lekarską, aby omówić swój problem i podjąć niezbędne kroki ku wyzdrowieniu.

Obserwuje się, że jedną z przyczyn odwlekania wizyty u specjalisty z zakresu psychiatrii jest lęk przed społeczną stygmatyzacją. Stereotypowe myślenie Pacjenta w wielu przypadkach opóźnia zdiagnozowanie potencjalnie istniejącego zaburzenia natury psychicznej, a tym samym skutecznie odwleka potrzebę leczenia.

Tymczasem konsultacja ze specjalistą, jak z każdym innym medykiem, dotyczy sfery nierozerwalnie związanej z prawidłowym funkcjonowaniem na co dzień. Obniżająca się jakość życia w przypadku Pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi jest jednym z wielu powodów, dla których należy a nawet powinno się korzystać z bezwzględnie szybkiej interwencji lekarza psychiatry.

Kiedy skorzystać z konsultacji psychiatrycznej w Mind Health?

Trudno wymienić wszystkie alarmujące symptomy i sytuacje, które wymagają konsultacji ze specjalistą z zakresu psychiatrii. Umysł człowieka to system wzajemnych zależności, świadomości i poznania, warunkujący m.in. inteligencję, pamięć, rozumienie czy wyobraźnie.

Określa się jednak najczęściej występujące objawy zaburzeń i problemów natury psychicznej. Należą do nich:

 • utrzymujące się długotrwale lub występujące cyklicznie: lęk, niepokój, napięcie emocjonalne (występujące również bez wyraźnej przyczyny, w różnych sytuacjach);
 • częsta lub niespodziewana nagła zmiana nastroju (huśtawka emocjonalna);
 • skrajne stany emocjonalne: nadaktywność, euforia, mania, chaotyczny sposób działania, obniżony nastrój, apatia;
 • zaburzenia snu (rytmu dobowego, bezsenność, ospałość);
 • nietypowy lub nieadekwatny sposób zachowywania się;
 • utrzymujące się objawy obniżonego samopoczucia, brak energii do życia, smutek, stale utrzymujące się poczucie winy, bezradność, poczucie beznadziei, stagnacji, brak chęci do wykonywania podstawowych czynności;
 • obniżona samoocena, negatywna ocena siebie i przyszłości, stany przygnębienia, zmęczenie psychiczne, zmęczenie fizyczne, myśli lub próby samobójcze;
 • odczuwanie emocjonalnej pustki, apatia, brak emocji, brak chęci;
 • problemy związane z pamięcią, zaburzenia sprawności intelektualnej;
 • przewlekłe stres psychologiczny, nadmierne lub ciągłe zdenerwowanie, odczuwanie stresu pomimo braku stresorów/bodźców;
 • natrętne myśli, atypowe zachowania, fobie;
 • izolacja społeczna, wycofanie się z życia towarzyskiego, osamotnienie, unikanie kontaktów z innymi osobami;
 • objawy psychosomatyczne;
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia w sferze seksualnej;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub czynności;
 • poczucie zagubienia, wyobcowanie, depersonalizacja.

Specjalistyczna pomoc psychiatryczna w Warszawie wiąże się z rozpoznaniem i zdefiniowaniem problemu, jak również z przeciwdziałaniem powstania zaburzenia natury psychicznej. Jeżeli podczas wizyty psychiatra stwierdzi, że istnieją podstawy do podjęcia leczenia, wdraża odpowiednią procedurę medyczną, w tym np. wsparcie farmakologiczne.

Zaburzenia, którymi zajmuje się psychiatra

Do najczęstszych problemów, z jakimi Pacjent przychodzi do gabinetu psychiatrycznego, należą:

 • choroby afektywne: w tym zaburzenia depresyjne, dwubiegunowe, lękowe;
 • schizofrenia;
 • psychoza;
 • natręctwa, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD);
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia odżywiania: w tym bulimia, anoreksja, zespół gwałtownego objadania się (Binge Eating Disorder, BED);
 • zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder, PTSD),
 • nałogi: w tym uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu;
 • syndrom DDA;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia osobowości;
 • lęki i fobie;
 • zaburzenia psychiczne związane z ciążą, połogiem i menopauzą;
 • przewlekły stres, zaburzenia adaptacyjne i reakcja na ciężki stres;
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego;
 • zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • i inne.

Cena konsultacji psychiatrycznej w Warszawie

Koszt wizyty u psychiatry w warszawskim Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health zaczyna się od 240 zł.* Istnieje możliwość konsultacji telemedycznych.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychiatry?

Pierwsza wizyta u specjalisty z zakresu psychiatrii polega zwyczajowo na:

 • zapoznaniu się z ogólną sytuacją Pacjenta,
 • szczegółowym wywiadzie (rozmowie) dotyczącym kluczowych w kwestii rozpoznania medycznego – sfer, w tym m.in. relacji rodzinnych i osobistych, sytuacji zawodowej, doświadczeń, poszczególnych okresów życia (dzieciństwo, dorastanie, szczególnych doświadczeń, traumatycznych wydarzeń),
 • ocenie stanu zdrowia Pacjenta,
 • analizie i ocenie rytmu dobowego (w tym sposobu odżywiania, stanu czynnościowego snu, trybu życia i jego jakości),
 • rozpoznaniu problemu i przyjęciu określonej strategii (terapeutyczna, farmakologiczna).

Psychoterapia

Nawiązanie z Pacjentem relacji terapeutycznej pozwala uzyskać od niego lub jego opiekunów istotnych z punktu medycznego informacji. Psychiatrzy przekazują i omawiają z Pacjentem opiekę zdrowotną, podejmowane czynności i szczególne potrzeby danej osoby.

Lekarz psychiatra tak samo jak psycholog nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii. Zdarza się, że psychiatra kończy szkołę psychoterapeutyczną i wtedy prowadzi także psychoterapię [1]

Nurty terapeutyczne w psychoterapii:

Jakie są kompetencje psychiatry?

Psychiatra podejmuje mnóstwo decyzji związanych z obecną i przyszłą sytuacją Pacjenta. Od trafnej diagnozy (rozpoznania) zależy czy i w jaki sposób Pacjent będzie leczony. Psychiatrzy – eksperci kliniczni, muszą rozumieć i stosować w praktyce umiejętności diagnostyczne, które pozwalają lepiej zrozumieć sytuację i stan zdrowia Pacjenta oraz poprawnie definiować psychopatologiczne dane kliniczne.

Trzymając się zasad etycznych wpisanych w wykonywany zawód zaufania publicznego, stosują jak najefektywniejsze umiejętności terapeutyczne w stosunku do Pacjentów zdiagnozowanych. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad Pacjentami wiąże się ze skuteczną konsultacją, stosowaniem nabytych umiejętności i doświadczenia w podejmowaniu procesu leczniczego. Podstawą jest zatem m.in. odpowiednia komunikacja między lekarzem a osobą chorą.

Europejskie ramy kompetencji w psychiatrii

Zawód psychiatry jest wpisany do KZiS – Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania:

 • Kod 221256: Lekarz – specjalista psychiatrii,
 • Kod 221257: Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

Europejskie ramy kompetencji w psychiatrii określają standardy kwalifikacji zawodowych w psychiatrii. Tym samym psychiatra:

 • stosuje umiejętności diagnostyczne w badaniu, wyjaśnianiu, opisywaniu i definiowaniu psychopatologicznych i innych danych klinicznych;
 • stosuje umiejętności terapeutyczne w efektywnym i etycznym prowadzeniu opieki zdiagnozowanych problemów spektrum Pacjentów;
 • posiada niezbędne umiejętności terapeutyczne obejmujące zwłaszcza stosowanie w praktyce: leczenia biologicznego, psychoterapii, społecznych interwencji psychiatrycznych i rehabilitacji;
 • rozpoznaje determinanty powstających zaburzeń psychicznych oraz czynników, które mogą przyczyniać się pozytywnie dla zdrowia psychicznego Pacjentów – zapobieganie zaburzeniom i promowanie zdrowia;
 • rozpoznaje i podejmuje działania wobec problemów i sytuacji, w których aktywność na rzecz Pacjentów, zawodu i społeczeństwa jest niezbędna (w tym hospitalizacja Pacjentów, leczenie farmakologiczne, skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne).

Psychiatrzy dysponują zasobem wiedzy, umiejętności i postaw, które mają poprawić zdrowie psychiczne i dobrostan innych. Psychiatrom zależy na najwyższych standardach doskonałości opieki klinicznej i etycznego zachowania, oraz na ustawicznym doskonaleniu mistrzostwa ich dyscypliny. [2]

Psychiatra w Warszawie - Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doświadczonego psychiatry, umów się na konsultację ze specjalistą w jednej z Placówek Zdrowia Psychicznego Mind Health w Warszawie.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24 a także on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo