Neuropsycholog Katowice

Konsultacja neuropsychologiczna zalecana jest osobom z podejrzeniem lub stwierdzoną już chorobą i zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Pacjentom po urazach czaszkowo-mózgowych oraz dzieciom, które mają problemy w szkole – z nauką, czytaniem czy pisaniem.

Wsparcie wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny neuropsychologii oferuje MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach.

neuropsycholog w Katowicach - konsultacja

Poznaj naszych specjalistów:

Czym zajmuje się neuropsychologia?

Neuropsychologia to specjalizacja kliniczna zajmująca się badaniem związków pomiędzy układem nerwowym a zachowaniem człowieka (czynnikami behawioralnymi).

Neuropsychologia jako nauka łączy w sobie elementy wiedzy z różnych dziedzin – od humanistycznych po medyczne. Ta dziedzina psychologii koncentruje się przede wszystkim na osobach z uszkodzeniem mózgu prowadzącym do zmiany funkcji poznawczych. Wykwalifikowani neurolodzy zajmują się diagnozowaniem i rehabilitacją osób ze zdefiniowanymi lub podejrzewanymi schorzeniami natury neurologicznej.

Kim jest neuropsycholog?

Neuropsycholog to specjalista kliniczny posiadający odpowiednie wykształcenie, kompetencje i niezbędne umiejętności w pracy z osobami z uszkodzeniami mózgu prowadzącymi do zmiany procesów poznawczych. Współpraca neuropsychologa z Pacjentem opiera się na diagnozie i terapii neuropsychologicznej zależnej od indywidualnego stanu i potrzeb osoby wymagającej pomocy.

Neuropsycholog zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, u których zauważono niepokojące objawy lub już zdefiniowane dysfunkcje ze strony układu nerwowego. Zaburzeniom tym towarzyszą najczęściej nieprawidłowości w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.

Czym zajmuje się neuropsycholog?

Specjaliści w zakresie neuropsychologii, zajmują się:

 • badaniami z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod w celu określenia faktycznego problemu Pacjenta;
 • diagnozowaniem neuropsychologicznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • diagnozowaniem i specjalistycznym poradnictwem skierowanym do osób z dysfunkcją układu nerwowego - zaburzeniami w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej czy zawodowej;
 • czynnościami diagnostyczno-terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z Pacjentami neurologicznymi;
 • oddziaływaniem terapeutycznym z uwzględnieniem wybranych deficytów mózgowych i chorób współistniejących;
 • współpracą w zespole interdyscyplinarnym (konsultowanie stanu osoby badanej z lekarzem wybranej specjalizacji, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, logopedą, psychologiem czy pielęgniarką);
 • wsparciem psychologicznym chorych oraz ich rodzin;
 • tworzeniem niezbędnej dokumentacji Pacjenta: opisów, opinii z badań neuropsychologicznych, sprawozdań z przebiegu wprowadzonego leczenia i podjętej rehabilitacji;
 • profilaktyką i promocją zdrowia pod względem psychologicznym i neuropsychologicznym.

Kiedy umówić się na konsultację neuropsychologiczną?

Warto skonsultować stan zdrowia z neuropsychologiem, zwłaszcza jeżeli wykluczono istnienie innych osłabiających funkcje poznawcze przyczyn oraz wykonano badania przesiewowe sugerujące schorzenie natury neuropsychologicznej. Nieocenioną pomocą w diagnostyce zaburzeń jest również wywiad przeprowadzony z Pacjentem i jego rodziną (opiekunami).

Problemy, z którymi warto zwrócić się do neuropsychologa:

 • trudność w zapamiętywaniu prostych, podstawowych informacji;
 • powtarzające się incydenty zapominania dotyczące spraw istotnych, rutynowych np. celu wyjścia z domu czy stosowania przepisanych leków;
 • problemy z orientacją czasu i miejsca, błądzenie;
 • zaburzenia percepcji wzrokowo-słuchowej;
 • trudność w rozpoznawaniu przedmiotów i obsługi sprzętów;
 • trudność w podejmowaniu decyzji i sprecyzowaniu potrzeb;
 • zwiększona podatność na rozpraszanie się;
 • problemy z koncentracją, skupieniem uwagi;
 • nieadekwatność zachowania: dowcipkowanie, obojętność, apatia;
 • zaburzenia krytycyzmu;
 • osłabienie samokontroli;
 • upośledzenie komunikowania się słownego, aprozodia.

Jak wygląda wizyta u neuropsychologa?

Podczas wizyty neuropsycholog stosuje różne metody, techniki i narzędzia badawcze, mające na celu ocenę czy, w jakim stopniu i jakie procesy intelektualne zostały osłabione w wyniku powstałych dolegliwości.

W rozpoznawaniu prawidłowości funkcjonowania mózgu, ocenie podlegają:

 • zdolności poznawcze;
 • pamięć (utrwalanie informacji, zachowywanie wrażeń, wspominanie);
 • wnioskowanie;
 • osobowość i emocje wpływające na jej kształtowanie;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

W praktyce neuropsychologicznej wykorzystuje się nowoczesne technologie neuroobrazowania, które ułatwiają przeprowadzanie badań funkcjonalnych i planowanie ich z uwzględnieniem szczególnych dysfunkcji, z którymi boryka się Pacjent. Badania takie jak tomografia komputerowa czy MRI ułatwiają i usprawniają proces diagnostyczny wykonywany przez neuropsychologa.

Narzędzia badawcze stosowane przez neuropsychologa w codziennej pracy z Pacjentem to między innymi odpowiednio zaprojektowane treningi poznawcze. Wraz z wiekiem pogorszeniu ulegają funkcje poznawcze, których deficyt upatruje się w spadku sprawności czasowego przetwarzania informacji.

Wynikiem badań neuropsychologicznych jest suma wyników szczegółowych badań – oddziaływań terapeutycznych oraz obserwacji. Podczas wykonywania różnego rodzaju testów, przedmiotem badania może być:

 • ocena zaburzeń pamięci w procesie uczenia się;
 • rozumienie mowy i poleceń (badanie ze względu na stopień złożoności);
 • diagnoza deficytów językowych;
 • planowanie i wykonywanie danej czynności;
 • ocena pamięci wzrokowej oraz funkcji wzrokowo-przestrzennych;
 • sprawdzenie kontroli i hamowania reakcji, plastyczność uwagi i inne.

Próby testowe – a więc narzędzia stosowane przez neuropsychologa, muszą uwzględniać możliwości i predyspozycje osoby badanej, w tym również wiek, posiadane zasoby osobowościowe i istniejące (współistniejące) zaburzenia.

Testy diagnostyczne

Aby ocenić stan neuropsychologiczny Pacjenta i przyjąć określoną taktykę terapeutyczną, stosuje się wiele testów i ćwiczeń mających na celu m.in.: wykluczenie innych przyczyn osłabienia funkcji poznawczych np. w wyniku zaburzeń natury psychicznej.

Najczęstsze testy diagnostyczne stosowane przez neuropsychologów to:

 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona;
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego;
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin;
 • Mini Mental State Examination (MMSE).
 • Addenbrooke's Cognitive Examination-III (ACE-III).

Jakie informacje uzyskuje neuropsycholog w wyniku przeprowadzonego testu? Wykonane w ramach badania ćwiczenia są oceniane i analizowane a następnie, na podstawie przyjętych założeń, definiowane i porównywane z normami. Diagnoza neuropsychologiczna jest cennym źródłem informacji służącym m.in. do poznania poziomu rozwoju poszczególnych zdolności poznawczych czy stanu zdrowia psychosomatycznego.

Typy diagnozy neuropsychologicznej

Jednym z najważniejszych zadań neuropsychologa, jest rzetelna ocena stanu Pacjenta oraz zdiagnozowanie problemu, z jakim pojawił się na wizycie.

W ogólnej charakterystyce procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej wyróżnia się cztery typy diagnozy:

 • Diagnoza lokalizacyjna;
 • Diagnoza nozologiczna:
  • ocena dynamiki choroby (schorzenia);
 • Diagnoza funkcjonalna:
  • identyfikacja funkcji zaburzonych i zachowanych (ocena efektów terapii, psychoterapii i rehabilitacji neuropsychologicznej);
  • ocena dynamiki choroby;
  • ocena efektów leczenia;
 • Diagnoza ekologiczna:
  • ocena kompetencji zawodowych;
  • ocena zdolności adaptacyjnych, społecznych i rozwiązywania codziennych problemów.

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Typologia ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji neuropsychologicznej Pacjentów, oparta jest o standardowy podział funkcji poznawczych na:

 • funkcje językowe:
  • aktualizacja słów;
  • czytanie i rozumienie tekstu czytanego;
  • pisanie i tworzenie zdań;
  • ekspresja oralna i inne.
 • funkcje wzrokowo-przestrzenne:
  • rysowanie wymienionych kształtów (w tym rysowanie według instrukcji);
  • uzupełnianie braków w kształtach;
  • zadania werbalne i inne.
 • pamięć i uwaga:
  • porównywanie podobnych bodźców, ich szeregowanie i liczenie;
  • znajdowanie różnic;
  • uzupełnianie braków w sekwencji bodźców;
  • zapamiętywanie słów według kategorii;
  • odtwarzanie materiału (informacji) po dłuższym czasie;
  • tworzenie i zapamiętywanie list (np. zakupów, osób) różnymi sposobami;
  • zapamiętywanie rozmieszczenia bodźców i odtwarzanie ich z pamięci (tworzenie historii, wykorzystywanie mnemotechniki/mnemoniki).

Słownik neuropsychologiczny

Do najczęściej używanych pojęć w dziedzinie neuropsychologii należą:

Kolorowy Test Połączeń (CTT)

CTT (Children’s Color Trails Test) jest testem neuropsychologicznym służącym do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi. Narzędzie pomaga ocenić utrzymanie uwagi, szybkość psychomotoryczną i elastyczność poznawczą u dzieci. CTT stosuje się do sprawdzenia sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie testu zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne oceniane przez neuropsychologów.

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM)

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego polegająca na powstałym zaburzeniu przekazywanych impulsów nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Skuteczność leczenia i spowolnienie postępu choroby uwarunkowane jest jak najszybszym rozpoczęciem terapii, która zapobiega rozwojowi choroby oraz powstaniu tzw. patologii wtórnych. SM wymaga współpracy Pacjenta z wielodyscyplinarnym zespołem specjalistów. Istotne jest ustalenie celu postępowania medycznego, edukacja chorego w zakresie rozumienia schorzenia i kształtowania prawidłowych wzorców zachowań.

Cena konsultacji neuropsychologicznej w Katowicach

Koszt wizyty u neuropsychologa w MindHealth w Katowicach to 250 zł*.

Pomoc doświadczonych neuropsychologów w Katowicach oferuje Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24 a także online - za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Neuropsycholog Katowice