Logopeda Warszawa

Logopeda w Warszawie zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji. Jest także specjalistą w zakresie rozwoju mowy.

Pomoc doświadczonych logopedów, neurologopedów i surdologopedów oferuje  Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Logopeda w Warszawie pracuje z pacjentem

Poznaj naszych specjalistów

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Czym zajmuje się logopeda w Warszawie?

Logopeda jest ekspertem w zakresie logopedii. Nazwa tej nauki pochodzi od greckich słów logos („słowo”, „mowa”) i paideia („wychowanie”). To dyscyplina dotycząca komunikacji, koncentrująca się na mowie, jej zaburzeniach i rozwoju. Przy jakich problemach pomaga logopeda? Kiedy się do niego zgłosić?

Obszary pracy logopedy, surdologopedy i neurologopedy

Logopeda wspiera nie tylko dzieci z wadami wymowy. Do jego zawodowych kompetencji należy też wczesna interwencja u noworodków i niemowląt, pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy mutyzmem wybiórczym.

Logopeda otacza opieką także Pacjentów z jąkaniem i innymi problemami z płynnością oraz tempem mówienia. Przyjmuje również osoby niedosłyszące, niesłyszące i głuchonieme (taki specjalista określany jest jako surdologopeda) oraz Pacjentów z alalią, afazją, dyzartrią i porażeniem mózgowym (wówczas nazywa się go neurologopedą).

Ponadto do Pacjentów logopedy należą seniorzy, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego czy niepełnosprawne intelektualnie. Specjalista prowadzi też naukę głosu zastępczego u Pacjentów po usunięciu krtani. Pod jego kierunkiem można również doskonalić dykcję, emisję i higienę głosu (to tzw. logopedia artystyczna).

Przy jakich wadach i zaburzeniach mowy pomaga logopeda?

Logopedzi przyjmujący w warszawskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth, pomagają w przypadku wad i zaburzeń mowy, takich jak:

 • dyslalia: w części klasyfikacji zaliczana jest do wad wymowy. Polega na nieprawidłowej, niezgodnej z normą społeczną, wymowie głosek. Przykładem może tu być niewłaściwa wymowa „s”, „z”, „c”, „dz”, „sz”, „rz(ż)”, „cz”, „dż”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź” (seplenienie, sygmatyzm), „r” (rotacyzm, reranie), zastępowanie „k” i „g” odpowiednio „t” i „d” (kappacym/gammacyzm) czy zastępowanie spółgłosek dźwięcznych bezdźwięcznymi (mowa bezdźwięczna). Do przyczyn dyslalii zalicza się np. nieprawidłowy zgryz, skrócone wędzidełko języka, nawykowe oddychanie przez usta, niewłaściwe przełykanie, trudności związane z przyjmowaniem i obróbką pokarmów. Celem terapii jest wywoływanie lub korygowanie nieprawidłowych dźwięków i kształtowanie nawyków poprawnej wymowy;
 • rhinolalia (nosowanie): w przypadku nosowania otwartego głoski ustne wymawiane są jak nosowe, a zamkniętego – nosowe jak ustne, np. „m” „b”, „n” „d”, „ą” „a” czy „ę” „e”. Rhinolalia może mieć wiele przyczyn. Zalicza się do nich m.in. rozszczep podniebienia. Jednym z głównych celów terapii jest zmniejszenie lub zlikwidowanie specyficznych symptomów;
 • dysleksja: są to trudności w czytaniu i pisaniu, wśród których wyróżnia się trudności w czytaniu (wąskie znaczenie terminu dysleksja), pisaniu (dysgrafia), opanowaniu zasad poprawnej pisowni (dysortografia) oraz w stosowaniu obliczeń matematycznych (dyskalkulia). Przyczyny dysleksji wciąż stanowią kwestię kontrowersyjną. Terapia dysleksji wymaga wielu zajęć, które dostosowuje się do możliwości konkretnego dziecka;
 • jąkanie: jest uważane za jedno z najcięższych zaburzeń zdolności komunikacyjnej. Do dziś nie rozwiązano zadowalająco problemu jego przyczyny. Najczęściej wymienia się dziedziczność. Objawia się niepłynnością mowy, nadmiernym wysiłkiem przy mówieniu i napięciem psychicznym. Maksymalnym celem terapii jest zlikwidowanie wszystkich trzech wymienionych zbiorów symptomów;
 • afazja: charakteryzuje się trudnościami w mówieniu i/lub rozumieniu mowy. Pojawiają się one wskutek uszkodzenia mózgu, np. w wyniku udaru, zmian nowotworowych czy urazu powypadkowego. Terapia afazji polega na odbudowywaniu umiejętności językowych;
 • afazja dziecięca (alalia): to trudności dzieci w nabywaniu mowy (w mówieniu i/lub rozumieniu mowy), które powstają wskutek uszkodzenia mózgu. Mózg może zostać uszkodzony w okresie życia płodowego, w czasie porodu czy we wczesnym dzieciństwie. Terapia afazji dziecięcej polega na kształtowaniu mowy od podstaw;
 • mutyzm: oznacza utratę zdolności mówienia (łac. mutus = niemy). Może wystąpić u osób w różnym wieku. Istnieje również mutyzm wybiórczy (selektywny), który charakteryzuje się milczeniem tylko w niektórych sytuacjach społecznych. Wśród wielu przyczyn mutyzmu wymienia się traumę psychiczną. Mutyzm jest przedmiotem zainteresowania kilku dyscyplin naukowych. Obecnie przeważa podejście psychiatryczne. W terapii logopeda wspiera psychiatrę czy psychologa;
 • dyzartria (dysartria): charakteryzuje się nieprawidłowym napięciem, siłą i koordynacją pracy mięśni twarzy, ust oraz oddechowych. W rezultacie mowa jest ociężała i bezładna. Dyzartria występuje w chorobach takich jak, mózgowe porażenie dziecięce, choroby mięśniowe oraz nabyte uszkodzenia mózgu. Celem terapii u dorosłych jest podtrzymanie sprawności komunikacyjnych, a u dzieci – m.in. kształcenie poprawnych wypowiedzi;
 • mowa bezładna (niewyraźna mowa, giełkot): charakteryzuje się przyspieszonym i/lub nieregularnym tempem mowy. Przyczyny bezładnej mowy są często nieznane. Terapia jest zwykle długotrwała i wymaga szczególnej motywacji Pacjenta;
 • zaburzenia głosu: objawiają się m.in. zachrypnięciem, zmęczeniem głosowym, głosem z szelestem, utratą głosu czy tremorem (głosem słabym i trzęsącym się). Mogą wynikać z wielu różnych przyczyn. Celem interwencji terapeutycznej jest ponowne wytworzenie głosu odpowiadającego codziennym i zawodowym potrzebom jego posiadacza.

Cena konsultacji logopedycznej w Warszawie

Cena konsultacji logopedy dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie wynosi 140 zł (osoba dorosła) i 150zł (dziecko)*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Kiedy zgłosić się do logopedy dziecięcego?

Jeśli zaobserwujemy nieprawidłowości związane z mową dziecka, na wizytę u logopedy nigdy nie jest za wcześnie. Odstępstwa od normy mogą pojawić się na każdym etapie rozwoju mowy. Nie należy ich lekceważyć.

Nierzadko wynikają one z poważniejszych przyczyn, wymagających zdiagnozowania i leczenia. Bywają także zapowiedzią przyszłych problemów szkolnych pociechy. Im szybsza interwencja logopedy, tym efekty oddziaływań będą skuteczniejsze. Oto odchylenia, które powinny nas skłonić do wizyty u specjalisty:

 • pierwsze miesiące życia dziecka – nie wydaje dźwięków; nie reaguje na dźwięki (podejrzewamy, że nie słyszy); ma trudności podczas karmienia; ma krótkie wędzidełko, ograniczone ruchy języka i trudność w pobieraniu pokarmów, a u matki występują urazy piersi i ból podczas karmienia;
 • 8. miesiąc życia: obserwujemy wcześniej opisane nieprawidłowości oraz dodatkowo dziecko – nie gaworzy; nie reaguje na swoje imię;
 • koniec 1. roku życia (dziecko ma rok): zauważamy nieprawidłowości wymienione wyżej oraz dodatkowo dziecko – nie wskazuje palcem; nie wypowiada kilku najprostszych słów (np. „mama”, „tata”) i/lub onomatopei (np. „koko”, „muu”, „bam”); nie rozumie prostych codziennych poleceń słownych (np. „daj lalę”); nie dzieli pola uwagi;
 • koniec 2. roku życia (dziecko ma 2 lata): mamy do czynienia z wcześniej opisanymi nieprawidłowościami i dodatkowo dziecko – posługuje się tylko kilkoma wyrazami; nie łączy wyrazów w wypowiedzi dwuwyrazowe (np. „mama am”, „bobo bam”); nie rozumie prostych zdań (głównie codziennych często wypowiadanych poleceń i zakazów);
 • koniec 3. roku życia (dziecko ma 3 lata): występują opisane wcześniej nieprawidłowości i dodatkowo dziecko – ma ubogi zasób słownictwa; nie wymawia samogłosek ustnych „a” „o” „e” „y” „u” „i” oraz nosowych „ą”, „ę”. Nie wymawia spółgłosek „p”, „b”, „m”, „w”, „f”, „t”, „d”, „n”, „l”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „ń”, „k”, „g”, „h”, „j”, „ł”; nie buduje kilkuwyrazowych zdań; głoskę „r” wymawia jako „j” lub „ł”; mówi niezrozumiale dla otoczenia; nie używa końcówek fleksyjnych; nie odpowiada na pytania ani ich nie zadaje; nie jest ciekawe świata (przejawia małą sprawność komunikacyjną i społeczną).

Na czym polega terapia u logopedy?

Terapia logopedyczna poprzedzona jest dokładną diagnostyką. Sposób postępowania dobierany jest do rodzaju zaburzenia, wieku, potrzeb i możliwości konkretnego Pacjenta. Terapia polega na wykonywaniu ćwiczeń. Może służyć kształtowaniu funkcji komunikacyjnych (w przypadku ich braku), korygowaniu wadliwych oraz reedukacji utraconych (lub pozornie utraconych) funkcji komunikacyjnych.

Logopeda prowadzi terapię według określonych zasad. Jedną z najważniejszych jest zasada aktywnego i świadomego udziału, która oznacza, że Pacjent musi czuć potrzebę ćwiczeń i rozumieć konieczność odbywania zajęć. Istotną regułą logopedyczną jest także systematyczność.

Podczas terapii dziecka logopeda współpracuje z rodzicami czy opiekunami, ponieważ udowodniono, że zaangażowanie otoczenia Pacjenta przyczynia się do sukcesu jego terapii.

Logopeda w Warszawie - Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth

Jeżeli zauważysz problem z mową u siebie lub dziecka, umów się na wizytę w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie. Oferujemy pomoc wykwalifikowanych logopedów, surdologopedów i neurologopedów.

Zapisy na konsultacje przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Do logopedy można umówić się też online za pośrednictwem sklepu internetowego.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo