Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Racławicka

NSPPP przy ulicy Racławickiej 27 w Warszawie prowadzi diagnozy, zajęcia indywidualne i grupowe, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wspierające rozwój dziecka w zakresie dojrzałości szkolnej oraz psychoterapię indywidualną.

Pacjent u psychologa w Warszawie

W poradni można wykonać także diagnozy: psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną oraz uzyskać różnego rodzaju opinie. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Racławicka przyjmuje Pacjentów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 21.00. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z placówką.

Oferta placówki:

W poradni można wykonać diagnozę psychologiczną, w tym:

 • diagnozę ASD (spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • diagnozę ADHD dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • diagnozę trudności emocjonalnych, osobowości, temperamentu,
 • diagnozę zaburzeń zachowania,
 • diagnozę kryzysów rozwojowych.

Oferujemy także psychoedukację dla rodziców, wsparcie okołorozwodowe oraz wydajemy opinie i zaświadczenia w ramach diagnozy.

Dostępna jest także diagnoza pedagogiczna, niezbędna do orzeczeń, diagnoza w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się oraz trening umiejętności szkolnych, np. czytania ze zrozumieniem, grafomotoryki itp.

Nasi specjaliści prowadzą także diagnozę logopedyczną oraz terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy oraz trudnościami w komunikacji (elementy logoterapii, logorytmika, zabawy słuchowe, zabawy rytmizujące, umuzykalniające itp.).

Kadra NSPPP Racławicka:

Mgr Kamila Biernacka Nowak

Mgr Kamila Biernacka-Nowak

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta indywidualny

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Racławicka
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Racławicka

Mgr
Anna Kawecka

Psycholog, diagnosta,
psychoterapeuta indywidualny i rodzinny

joanna szymczuk

Mgr 
Joanna Szymczuk

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Racławicka

Wydawane opinie psychologiczno-pedagogiczne:

 • Opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (wydawany na podst. art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).
 • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).
 • Zwolnienie z nauki drugiego języka (na podst. § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
 • Konieczności nauki w klasie terapeutycznej (na podst. § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
 • Konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych (na podst. § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
 • Przyjęciu ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy (na podst. § 16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (na podst. art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy).
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych (na podst. art. 3045 § 4 Kodeksu pracy).
 • O specyficznych trudnościach w uczeniu się (na podst. § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
 • Objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną (na podst. § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

W poradni prowadzona jest także psychoterapia indywidualna i rodzinna w nurtach:

 • poznawczo-behawioralnym, 
 • integracyjnym,
 • psychodynamicznym,
 • systemowym

oraz zajęcia indywidualne i grupowe:

 • zajęcia wspierające rozwój dziecka w zakresie dojrzałości szkolnej dla dzieci 6 lub/i 7 letnich, z trudnościami w sferze motoryki małej, poznawczej oraz językowej. Zajęcia mogą mieć charakter ogólnorozwojowy ze szczególnym uwzględnieniem sfery manualnej, poznawczej (koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, pamięci, uwagi) oraz językowej ( świadomości fonologicznej, analizy i syntezy słuchowej, rozwoju mowy). Podczas zajęć są wykorzystywane różne metody oddziaływania terapeutycznego, tj. ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo – ruchową (zabawy aktywizujące z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych), ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, ćwiczenia grafomotoryczne;
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne - wspierające rozwój dziecka 4-letniego; 5-letniego; 6 i 7-letniego. Zajęcia w formie małej grupy (do 3 osób). Czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku dziecka (dzieci 4-letnie – 45 min., 5-letnie – 50 min., 6- i 7-letnie – godzina).

Grupy wsparcia:

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. W grupach wsparcia uczestniczą osoby, doświadczające podobnych problemów i trudności.

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, aktywnym słuchaniu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

gabinet-psychologa-mind-health-raclawicka
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Racławicka