Neuropsycholog Gdańsk

Niedomagania układu nerwowego wpływają na funkcjonowanie procesów poznawczych, a ograniczenie lub brak możliwości realizowania podstawowych potrzeb i codziennych czynności obniża samopoczucie psychiczne.

Zapraszamy na wizytę u neuropsychologa w Gdańsku: nasi specjaliści zdiagnozują problem i skierują na odpowiednie leczenie.

Neuropsycholog w Gdańsku uśmiecha się do Pacjenta

Poznaj naszych specjalistów:

Kim jest neuropsycholog w Gdańsku?

Psychologia kliniczna zajmująca się motywami i mechanizmami ludzkich zachowań podejmuje się zrozumienia związków między funkcjonowaniem poznawczym, behawioralnych, a pracą ośrodkowego układu nerwowego. Neuropsychologia to nauka łącząca wiedzę z różnych dziedzin, których poznanie umożliwia jak najefektywniejszą pracę z Pacjentem chorym. Neuropsycholog ma fundamentalną wiedzę z zakresu neurologii, neuropatologii, anatomii i fizjologii człowieka, logopedii czy rehabilitacji neuropsychologicznej.

Neuropsychologiem w gdańskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth jest osoba z odpowiednim wykształceniem, kwalifikacjami i predyspozycjami do wykonywania zawodu. Są to też osoby cierpliwe, empatyczne i zdolne do dużej wyrozumiałości w stosunku do Pacjentów z niedomaganiami natury neurologicznej.

Zadania specjalisty

Specjaliści gdańskiego centrum zdrowia psychicznego MindHealth zajmują się interpretowaniem, analizowaniem i diagnozowaniem zaburzeń mózgu. Postawiona diagnoza pozwala ocenić powstałe deficyty funkcji poznawczych, zaburzenia zachowania i dysfunkcje emocjonalne, których przyczyną jest patologia układu nerwowego.

Neuropsycholog jako specjalista zajmuje się badaniem procesów fizjologicznych układu nerwowego, jednak w swojej codziennej pracy zajmuje się nie tylko konsekwencjami schorzeń natury medycznej. W wyniku niedomagań układu nerwowego wielu Pacjentów zmaga się również z następstwami dysfunkcji życia społecznego.
Pomoc neuropsychologa w Gdańsku pomaga ograniczyć występowanie zaburzeń o charakterze psychologicznym i psychicznym, rozwijających się np. w wyniku osamotnienia czy poczucia wykluczenia (depresja, stany lękowe, zaburzenia emocjonalne).

Kiedy potrzebna jest pomoc neuropsychologiczna?

Nasz zespół prowadzi indywidualne zajęcia naturoterapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod leczenia zaburzeń układu nerwowego i konsekwencji psychologicznych. Neuropsycholog w Gdańsku zajmuje się m.in.:

 • konsultowaniem, badaniem i analizowaniem problemu Pacjenta z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod;
 • diagnozowaniem neuropsychologicznym dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku (choroby starcze o wczesnym i późnym początku);
 • czynnościami diagnostyczno-terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z Pacjentami neurologicznymi z dysfunkcją i niedomaganiami układu nerwowego;
 • poprawą stanu zdrowia i funkcjonowania Pacjenta ze zdiagnozowanymi zmianami patologicznymi w obrębie mózgu, powstałych w wyniku:
  - urazu czaszkowo-mózgowego;
  - krwotoku mózgowego;
  - niedotlenienia mózgu;
  - niedokrwienia mózgu;
  - stanu zapalnego mózgu lub opon mózgowych;
 • samodzielną współpracą z Pacjentem z zaburzeniami funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego, zawodowego;
 • współpracą z Pacjentem z opóźnieniami w rozwoju mózgu przy zaburzeniach tj. dyskalkulia, dysleksja, zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD;
 • współpracą lekarzami wybranych dziedzin i innymi specjalistami do spraw zdrowia;
 • wsparciem psychologicznym osób chorych i ich rodzin;
 • uzupełnianiem dokumentacji medycznej pacjentów;
 • sporządzaniem opinii z badań neuropsychologicznych;
 • sporządzaniem sprawozdań z przebiegu rehabilitacji (leczenia).

Neuropsycholog Gdańsk: jak wygląda wizyta?

Po przeprowadzonym przez specjalistę wywiadzie, sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia i zapoznaniu się z problemem, neuropsycholog zleca wykonanie badań na podstawie materiałów własnych oraz przy wsparciu programów komputerowych.

Badanie u neuropsychologa w MindHealth w Gdańsku polega na:

 1. Sprawdzeniu sposobu funkcjonowania Pacjenta w sytuacjach codziennych, powtarzalnych (funkcje wykonawcze);
 2. Ocenie procesów poznawczych: pamięci, percepcji, koncentracji, uwagi, myślenia, kojarzenia oraz refleksu;

Następnie wydawana jest przez specjalistę opinia na temat najodpowiedniejszej metody leczenia i wsparcia Pacjenta z problemami neurologicznymi.

Przebieg terapii

W naszej placówce każdy przypadek  rozpatrywany jest indywidualnie. Zatrudnieni u nas specjaliści dobierają techniki i ćwiczenia uwzględniające ogólny stan zdrowia, historię choroby, wiek i możliwości Pacjenta.

Konsultacja neuropsychologiczna jest szczególnie istotna, jeśli zauważa się niepokojące objawy dysfunkcji poznawczych lub wykonawczych. Pacjent lub osoby z jego otoczenia mogą zaobserwować wówczas:

 • pogarszającą się pamięć;
 • trudności w zapamiętywaniu nowych informacji;
 • problemu z koncentracją uwagi;
 • trudność we wnioskowaniu;
 • zaburzenia i zmienność nastroju.

profesjonalnej opieki gdańskiego neuropsychologa powinni również skorzystać Pacjenci po urazach w obrębie czaszkowo-mózgowym, operacji neurochirurgicznej lub w przypadku rozpoznania choroby neurodegeneracyjnej.

Nasza placówka zdrowia zaprasza również rodzinę (opiekunów) osób chorych na konsultację z neuropsychologiem. Najważniejsze, aby podjąć jak najszybszą interwencję medyczną w stosunku do osób, u których istnieje ryzyko pogłębiania się problemu.

Wskazania do podjęcia leczenia

Terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej poddawani są Pacjenci z różnymi schorzeniami:

 • udar mózgu: zakrzepowo-zatorowy; zatorowy, hemodynamiczny;
 • udar mózgu krwotoczny (wylew) w tym śródmózgowy oraz krwotok podpajęczynówkowy;
 • uraz czaszkowo-mózgowy;
 • Pacjent pooperacyjny (operacje neurochirurgiczne);
 • afazja (zaburzenie mowy);
 • aprozodia;
 • dyzartria;
 • apraksja;
 • zaburzenia pamięci, zapominanie (w tym o podstawowych, codziennych czynnościach);
 • zaburzenia uwagi i koncentracji, łatwe rozpraszanie się, trudności w zapamiętywaniu prostych przekazów;
 • problemy z orientacją czasu i miejsca;
 • osłabione precyzowanie potrzeb, trudności w podejmowaniu decyzji;
 • zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, słuchowe, dotykowe;
 • deficyty wykonawcze;
 • zmiany w zakresie zachowania;
 • zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym;
 • nieadekwatność zachowań (dowcipkowanie, agresja, obojętność, apatia);
 • zaburzenia samokontroli i krytycyzmu;
 • inne.

Wśród narzędzi diagnostycznych w neuropsychologii stosuje się m.in.:

 1. Test Rysowania Zegara (CDT, Clock Drawing Test):
  - służy ocenie przesiewowej, ewaluacji funkcji wzrokowo-przestrzennych Pacjenta, w tym: wyobraźni, pamięci, funkcji wykonawczych (planowania działania), myślenia abstrakcyjnego;
  - polega na wykonaniu ćwiczenia: narysowaniu koła, z którego Pacjent wykona zegar, umieszczając tarczę z godzinami, a następnie dorysuje wskazówki według polecenia;
  - kryteria oceny przyznawane przez osobę przeprowadzającą test: 10 punktów – poprawne wykonanie zadania, widoczny zegar, 1 punkt – to nie jest zegar.
 2. Test Matryc Ravena
  - klasyfikowany do szczegółowych narzędzi neuropsychologicznych, służących do pomiaru poziomu intelektualnego (stosowany w testach na inteligencję);
  - polega na uzupełnieniu matryc z brakującym elementem, poprzez znalezienie zasady łączącej obrazki.
 3. Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
  - służy ocenie potencjalnie występującej demencji u Pacjenta;
  - składa się z 30 pytań, które oceniają różne rodzaje zdolności poznawczych w tym: pamięć krótkotrwała, orientacja, zdolności wzrokowo-przestrzenne i inne.
 4. Test Fluencji Figuralnej Ruffa (RFFT Test Płynności Figuralnej Ruffa):
  - służy ocenie i do pomiaru płynności niewerbalnej;
  - specjaliści sprawdzają w ten sposób sprawność tworzenia przez Pacjenta nowych wzorów w ograniczonym czasie.

Jakie choroby leczy neuropsycholog w Gdańsku?

Specjaliści przyjmujący w gabinetach MindHealth zajmują się leczeniem różnego rodzaju chorób neurologicznych. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, koduje choroby układu nerwowego, spośród których wyróżnia się:

 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowych);
 • układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (w tym ataksja dziedziczna);
 • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych (m.in. choroba Parkinsona, dystonia);
 • inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (choroba Alzheimera);
 • choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego (w tym stwardnienie rozsiane);
 • zaburzenia okresowe i napadowe (np. padaczka);
 • zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe (m.in. zaburzenia nerwu twarzowego, zaburzenia korzeni i splotów nerwowych);
 • polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego;
 • choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni;
 • mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne;
 • inne zaburzenia układu nerwowego.

Ile kosztuje wizyta u neuropsychologa w Gdańsku?

Wizyta u neuropsychologa w MindHealth Gdańsk kosztuje 250 zł*

Aby zapisać się na wizytę, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 22 566 22 24. Termin można zarezerwować także online, korzystając z naszego sklepu internetowego.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Neuropsycholog Gdańsk