Psychiatra Poznań

Psychiatrzy zajmują się zdrowiem psychicznym, które jest zbyt cenne, aby pozwolić sobie na ignorowanie niepokojących objawów. Jeżeli podejrzewasz u siebie lub kogoś bliskiego niedomagania natury psychicznej, jak najszybciej umów się na konsultację psychiatryczną.

Wykwalifikowanych specjalistów psychiatrii znajdziesz w Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Gabinet w Poznaniu - psychiatra

Poznaj naszych specjalistów

Zobacz więcej specjalistów

Kim jest psychiatra w Poznaniu?

To, co odróżnia psychiatrę od innych specjalistów do spraw zdrowia psychicznego to fakt posiadania wieloletniego przygotowania medycznego, którego zwieńczeniem jest staż specjalizacyjny. Lekarz psychiatra analizuje i definiuje objawy zaburzeń psychicznych u Pacjenta. 

Psychiatria to nauka zajmująca się zaburzeniami funkcjonowania psychiki człowieka. Choroby umysłowe dotykają znacznej części społeczeństwa w kraju i na świecie, dlatego w zawód psychiatry wpisana jest również potrzeba przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym. Profilaktyka zdrowia psychicznego jest istotna, zwłaszcza że od lat zauważa się pozytywną zmianę „odczarowywania” zawodu psychiatry i mniejszy opór Pacjentów przed podjęciem decyzji o profesjonalnej konsultacji.

Psychiatra a psycholog

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra – każdy z wymienionych specjalistów reprezentujących swój zawód, posiada niezbędne kompetencje, wiedzę i umiejętności, by pomóc osobie poszukującej wsparcia. Pomoc psychologiczna, terapeutyczna lub farmakologiczna to jeden z elementów procesu, którego celem jest uzdrowienie Pacjenta.

Zarówno psychiatra jak i psycholog nie wydaje osądów i wyroków, jedynie pomaga odnaleźć źródło problemu. Dzięki poznaniu siebie i swojej sytuacji Pacjent jest w stanie zacząć budować lepsze samopoczucie (w przypadku utrzymania się świadomości krytycyzmu). Wiele zakłóceń natury psychicznej skutecznie odbiera możliwość normalnego funkcjonowania, a pogłębiające się trudności przyczyniają się do rozwoju cięższych chorób.

Psychiatra, w przeciwieństwie do terapeuty czy psychologa, posiada wykształcenie medyczne i uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii, wystawiania zwolnień lekarskich oraz skierowań (na badania, w celu hospitalizacji). Choć psycholog nie może wystawiać recept, oddziaływanie psychologiczne lub psychoterapeutyczne jest niejednokrotnie idealnym uzupełnieniem podjętego leczenia u psychiatry.

Kiedy skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychiatrycznej w Mind Health?

Szybka konsultacja z psychiatrą w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, to równie szybka diagnoza i odpowiednio wcześnie podjęte leczenie. Zaburzenia w sferze psychicznej skutecznie dezorganizują życie Pacjentów, a pogłębiające się problemy mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu.

Oznaki pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego wymagające konsultacji z psychiatrą to m.in.:

 • stałe, nawracające, silnie przeżywane emocje: lęk, niepokój, poczucie winy;
 • nadmierny lęk, zamartwianie się, odczuwanie strachu w zwykłych sytuacjach;
 • długotrwałe odczuwanie smutku, przygnębienia, bezradności, poczucie beznadziei, apatia;
 • trudność zaakceptowania nowej sytuacji życiowej – przeżywanie silnych emocji związanych z określoną sytuacją/wydarzeniem: śmierć, wypadek, choroba, kalectwo, kryzys w życiu prywatnym, problemy finansowe;
 • zmiany nastroju – szybko przemijające, skrajne;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia w sferze seksualnej;
 • urojenia, omamy, halucynacje (wzrokowe, słuchowe);
 • trudność w codziennym funkcjonowaniu, brak chęci, motywacji, poczucie bezsensu;
 • problemy z pamięcią, koncentracją, uwagą;
 • nałogi;
 • silne, nadmierne, negatywne emocje: złość, wrogość;
 • przemoc,
 • myśli i próby samobójcze,
 • symptomy fizyczne, których przyczyny nie są związane z chorobą somatyczną: przyspieszona akcja serca, pocenie się, bóle różnego pochodzenia, ogólnie złe samopoczucie.

Ile kosztuje konsultacja psychiatryczna w Poznaniu?

Koszt wizyty u psychiatry w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health  w Poznaniu zaczyna się od 240 zł.* Istnieje możliwość konsultacji telemedycznych.

Jakimi zaburzeniami zajmuje się psychiatra?

Do najczęstszych problemów, z jakimi Pacjent przychodzi do gabinetu psychiatrycznego, należą:

 • depresja;
 • stany lękowe, lęki i fobie;
 • psychozy urojeniowe:
 • schizofrenia,
 • zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe);
 • uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe;
 • ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne;
 • indukowane zaburzenia urojeniowe;
 • zaburzenia schizoafektywne;
 • organiczne zaburzenia urojeniowe;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa);
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
 • psychoza;
 • zaburzenia dysocjacyjne;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • uzależnienia: alkoholizm, hazard;
 • nadmierny, przewlekły stres;
 • zaburzenia snu, rytmu dobowego;
 • zaburzenia osobowości;
 • i inne.

Przyczyny zaburzeń psychicznych

Zaburzenia i choroby psychiczne to problem powszechnie występujący. Wiele sygnałów ostrzegawczych pojawia się znacznie wcześniej niż podjęta konsultacja ze specjalistą i późniejsze leczenie. Przyczyną rozwinięcia się zaburzeń psychicznych może być bagatelizowanie lub umniejszanie wyraźnie niepokojących objawów. 

Do zaburzeń czynności psychicznych może dochodzić z wielu różnych przyczyn. W etiopatogenezie schorzeń natury psychicznej wyróżnia się czynniki:

 • endogenne – predyspozycje genetyczne (zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego);
 • somatyczne – powstające w wyniku procesu chorobowego, przyczyniające się do zaburzeń czynności;
 • psychogenne – czynniki związane z nieprawidłowym rozwojem psychicznym, społecznym uczeniem się oraz sytuacjami i wydarzeniami powodującymi stres psychiczny.

Według nowszej kategoryzacji czynników sprzyjających rozwojowi schorzeń psychicznych wyróżnia się:

 • predyspozycje:
  • czynniki genetyczne;
  • zmiany biologiczne nabyte;
  • rozwój psychiczny osobowości.
 • sytuacja zewnętrzna:
  • stres psychiczny (kryzys, wydarzenia życiowe, przeżycia traumatyczne);
  • niesprzyjające czynniki fizyczne;
  • patogenne czynniki biologiczne.

Rodzaje zaburzeń psychicznych

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, za chorą psychicznie uznaje się osobę ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. Interwencja psychiatryczna jest więc skierowana do osób:

 • chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
 • upośledzonych umysłowo,
 • wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

Spośród wielu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania predysponujących do podjęcia specjalistycznego leczenia psychiatrycznego, wyróżnia się stany psychotyczne. Specyficzne cechy objawów psychotycznych ujętych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 obejmują różne choroby psychiczne.

Schizofrenia – dzieli się na:

 • schizofrenię paranoidalną;
 • schizofrenię hebefreniczną;
 • schizofrenię katatoniczną;
 • schizofrenię niezróżnicowaną;
 • depresję poschizofreniczną;
 • schizofrenię rezydualną;
 • schizofrenię prostą;
 • schizofrenię innego rodzaju;
 • schizofrenię niekreśloną.

Wyróżniamy również zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe):

 • schizofrenię prepsychotyczną;
 • schizofrenię rzekomonerwicową;
 • schizofrenię rzekomopsychopatyczną;
 • schizofrenię typu borderline;
 • schizofrenię utajoną;
 • schizofrenię zwiastunową;
 • schizotypowe zaburzenia osobowości;
 • utajona reakcja schizofreniczna.

Zaburzenia te cechują się m.in.:

 • ekscentrycznym sposobem zachowywania się;
 • nieprawidłowościami w sposobie myślenia i afektu zbliżonego do objawów schizofrenii (brak zdecydowanych odchyleń charakterystycznych dla tej choroby);
 • skłonnością do przyjmowania postawy wycofanej społecznie;
 • niedostosowanie afektu i anhedonia;
 • zaburzeniem myślenia i postrzegania;
 • przemijającymi epizodami pozornie psychotycznymi, w tym: nasilonymi iluzjami, omamami słuchowymi i urojeniami.

 

Uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe – zaburzenie cechuje obecnością trwałych urojeń, których nie można zaklasyfikować jako organicznych, schizofrenicznych czy afektywnych.

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne – cechują się ostrym występowaniem objawów psychotycznych, takich jak urojenia, omamy i inne zaburzenia postrzegania, a także znaczną dezorganizacją dotychczasowego zachowania. Zaburzenie to może (ale nie musi) wiązać się z nagłym, nadmiernym stresem, określanym jako wydarzenie silnie traumatyzujące, które miało miejsce od tygodnia do dwóch tygodni przed wystąpieniem zaburzeń.

Indukowane zaburzenie urojeniowe – charakteryzuje się występowaniem t.zw. stanu  „Folie à deux”, indukowanej paranoi, która, choć pierwotnie występuje tylko jako zaburzenie psychotyczne u jednej osoby, jest wzbudzana u dwóch lub więcej osób powiązanych ze sobą emocjonalnie.

Zasady pracy psychiatry

W przypadku, gdy psychiatra posiada ukończone kształcenie psychoterapeutyczne, w ramach holistycznego podejścia do pacjenta może podejmować również terapię.

Każdy specjalista zajmujący się zdrowiem psychicznym, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej. Wyjątkami od obowiązku zachowania tajemnic zawodów medycznych są:

 • zgoda pacjenta na ujawnienie tajemnicy;
 • niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta;
 • niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób;
 • potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto, lekarze mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej. Zgodnie z przepisami, najważniejszym zadaniem lekarza jest troska o zdrowie Pacjenta. Podstawą prawną jest Kodeks Etyki Lekarskiej, rozdział 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.

Współpraca psychiatry z rodziną Pacjenta

Psychiatrzy podejmują się również współpracy z rodziną osoby chorującej na zaburzenia psychiczne - zwłaszcza jeżeli Pacjent nie ma poczucia choroby lub nie chce podjąć się leczenia. W takim przypadku wizyty u psychiatry mogą mieć więc charakter specjalistycznego poradnictwa.

Pomoc osób z najbliższego otoczenia względem chorującego jest bezwzględnie istotna w przypadku upośledzenia (całkowitego lub częściowego) krytycyzmu przeżywanych objawów. Alarmującym stanem są więc zaburzenia psychotyczne i pojawiające się urojenia, halucynacje, objawy katatoniczne i zdezorganizowany sposób myślenia lub zachowania.

Psychiatra w Poznaniu - Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty, umów się na konsultację psychiatryczną w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Poznaniu.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24 a także on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego Mind Health. Istnieje również możliwość telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo