Neuropsycholog Poznań

Konsultacja neuropsychologiczna jest wskazana w przypadku chorób i zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Zaleca się ją też osobom po urazach czaszkowo-mózgowych i dzieciom, które doświadczają trudności w nauce czytania i pisania.

Profesjonalną pomoc i wsparcie specjalistów neurologów w Poznaniu zapewnia MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego.

Neuropsycholog w gabinecie w Poznaniu

Poznaj naszych specjalistów:

Czym zajmuje się neuropsycholog w Poznaniu?

Nauka humanistyczno-medyczna, bliska psychologii klinicznej, neuropsychiatrii i logopedii – neuropsychologia łączy wiele pokrewnych dziedzin, których wspólnym celem jest pomoc Pacjentom z zaburzeniami ze strony układu nerwowego. Konsekwencją defektów w funkcjonowaniu poznawczym i behawioralnym, mogą być zauważalne objawy, takie jak:

 • trudności z pamięcią, koncentracją i uwagą;
 • zaburzenia zachowania i nastroju;
 • trudności w nauce;
 • inne dysfunkcje ze strony układu nerwowego.

W ich łagodzeniu pomaga neuropsycholog.

Kompetencje specjalisty-neuropsychologa

Neuropsycholog, jako specjalista w swojej dziedzinie, pomaga osobom z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, które wpływają się na funkcjonowanie innych obszarów tj. zachowanie, rozumienie czy komunikowanie się.

Neuropsycholog w praktyce klinicznej nabywa niezbędnych umiejętności w stawianiu diagnozy neuropsychologicznej oraz podejmuje ścisłą współpracę z Pacjentem i pozostałym personelem medycznym.

Pacjenci gabinetu neuropsychologicznego to osoby, u których rozpoznaje się zaburzenia w funkcjonowaniu procesów poznawczych, czyli:

 • zaburzenia uwagi,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia percepcji,
 • zaburzenia funkcji wykonawczych.

Podjęcie leczenia wiąże się z rozpoznaniem określonych deficytów mózgowych a po przeanalizowaniu przypadku – podjęciem stosownych metod terapeutycznych. Nauka zajmuje się perspektywami klinicznymi osób z uszkodzeniami OUN. Ocena neuropsychologiczna jest niezbędna w szczególności, jeżeli specjalista pomaga zrozumieć choremu sposób działania różnych obszarów i układów mózgu (w danej sytuacji Pacjenta).

Specjaliści w zakresie neuropsychologii podejmują się pracy z osobami, u których:

 • występują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego;
 • podejrzewa się wystąpienie lub pogłębienie deficytów związanych z funkcjonowaniem mózgu i jego procesów, lub rozpoznano chorobę układu nerwowego;
 • doszło do urazów mózgu np. wskutek wypadku;
 • uwidaczniają się objawy demencji w wieku starszym;
 • wystąpiła np. choroba nowotworowa, guz mózgu;
 • należy podjąć rehabilitację pooperacyjną związaną z układem nerwowym (z mózgiem).

Kiedy umówić się na konsultację neuropsychologiczną w Poznaniu?

Do specjalisty neuropsychologa powinien udać się każdy, kto podejrzewa u siebie lub u osoby bliskiej niedomagania ze strony układu nerwowego z jednoczesnymi sygnałami behawioralnymi, emocjonalnymi, manifestujące się w obszarze psychologicznym, a nawet problemami natury psychicznej.

Z profesjonalnej opieki neuropsychologicznej powinni skorzystać Pacjenci po urazach, z podejrzeniem lub już istniejącym zaburzeniem, takim jak:

 • udar mózgu (udar niedokrwienny, udar krwotoczny, przemijający napad niedokrwienny, krwotok podpajęczynówkowy);
 • uraz czaszkowo-mózgowy (otwarte i zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe, wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwawienie śródmózgowe, złamanie kości podstawy czaszki);
 • operacje neurochirurgiczne;
 • choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane);
 • zaburzenia mowy o typie afazji.

Problemy, z jakimi warto zwrócić się do neuropsychologa:

 • afazja (zaburzenie mowy);
 • aprozodia;
 • dyzartria;
 • apraksja;
 • zaburzenia pamięci, zapominanie (w tym o podstawowych, codziennych czynnościach);
 • zaburzenia uwagi i koncentracji, łatwe rozpraszanie się, trudności w zapamiętywaniu prostych przekazów;
 • problemy z orientacją czasu i miejsca;
 • osłabione precyzowanie potrzeb, trudności w podejmowaniu decyzji;
 • zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, słuchowe, dotykowe;
 • deficyty wykonawcze;
 • zmiany w zakresie zachowania;
 • zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym;
 • nieadekwatność zachowań (dowcipkowanie, agresja, obojętność, apatia);
 • zaburzenia samokontroli i krytycyzmu;
 • inne.

Jak wygląda wizyta u neuropsychologa?

Jedną z wielu usług świadczonych przez neuropsychologów jest analiza i ocena funkcjonowania Pacjenta pod względem psychologicznym i poznawczym w kontekście istniejących zaburzeń medycznych, neurologicznych lub psychiatrycznych.

Do zadań specjalisty neuropsychologii należy m.in.:

 • rozpoznanie problemu Pacjenta, szczegółowy wywiad w tym historia choroby (jeśli dotyczy);
 • diagnoza;
 • szczegółowe badanie Pacjenta, ocena zaburzeń, opiniowanie i uzupełnianie niezbędnej dokumentacji;
 • rehabilitacja neuropsychologiczna (w tym pourazowa, poudarowa);
 • podejmowanie czynności terapeutycznych (dobór odpowiednich technik, metod, narzędzi niezbędnych do pracy z Pacjentem).

W neuropsychologii wykorzystywane są nowoczesne technologie neuroobrazowania usprawniające przeprowadzanie i planowanie badań funkcjonalnych, uwzględniając szczególne dysfunkcje, z jakimi zmaga się Pacjent. Badaniami, które znacznie ułatwiają neuropsychologowi proces diagnostyczny są tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Dodatkowo, neuropsycholog:

 • integruje działania badawcze i analityczne z uwzględnieniem dokumentacji medycznej – w tym na podstawie przeprowadzonego wywiadu;
 • (za zgodą badanej osoby) przeprowadza wywiad z członkami rodziny lub opiekunami osoby pozostającej pod opieką neuropsychologiczną;
 • przeprowadza psychoedukację i udziela wsparcia rodzinie, opiekunom osoby chorej (planowanie i realizacja ćwiczeń z Pacjentem w warunkach domowych, nauka radzenia sobie z niedomaganiami, niepełnosprawnością i objawami typowymi dla danej jednostki chorobowej).

Cena konsultacji neuropsychologicznej w Poznaniu

Jeżeli szukasz doświadczonego neuropsychologa w Poznaniu umów się na konsultację ze specjalistą w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Koszt stacjonarnej wizyty u neuropsychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu to 210 zł.*

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24, a także online — za pośrednictwem sklepu internetowego.

Diagnoza neuropsychologiczna

Wynik badań neuropsychologicznych opiera się na diagnozie:

 • funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia oraz funkcji wykonawczych, wzrokowych i wzrokowo-przestrzennych);
 • zaburzeń znacznych oraz łagodnych;
 • nadpobudliwości psycho-ruchowej (ADHD);
 • afazji ruchowej (transkorowa afazja ruchowa, afazja Broca, motoryczna);
 • afazji czuciowej (Wernickego, sensoryczna);
 • afazji przewodzenia, anomicznej, mieszanej niepłynnej, globalnej (całkowitej);
 • zespołów otępiennych (łagodne zaburzenia poznawcze, MCI),  otępienie typu Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba Parkinsona z otępieniem, otępienie czołowo-skroniowe;
 • ogniskowych zespołów poznawczo-behawioralnych (agnozja, apraksja, amnezja, dysfunkcje wykonawcze itp.); 
 • poważnych zaburzeń neuropoznawczych (a major neurocognitive disorder, choroba Huntingtona, zaburzenie z ciałami Lewy'ego, zaburzenie indukowane przez leki lub inne substancje);

Wykonane w ramach badań ćwiczenia podlegają ocenie i analizie neuropsychologa, a następnie są definiowane i porównywane z aktualnymi normami. Diagnoza neuropsychologiczna to cenne źródło informacji, dzięki któremu specjalista jest w stanie poznać poziom rozwoju zdolności poznawczych, a także ocenić stan zdrowia psychosomatycznego Pacjenta.

Słownik neuropsychologiczny

Do najczęściej używanych pojęć w dziedzinie neuropsychologii należą: 

Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) 

Ssubiektywne i obiektywne ograniczenie jednej lub kilku domen poznawczych z jednoczesnym zachowaniem kompetencji w codziennym życiu. [1] Według klasyfikacji zaburzeń neurokognitywnych [2] i ich przyczyn (DSM-5), wyróżnia się dwa rodzaje deficytów, różniących się nasileniem objawów w codziennym funkcjonowaniu:

 • zaburzenie neurokognitywne duże (major neurocognitive disorder);
 • zaburzenie neurokognitywne łagodne (minor neurocognitive disorder lub mild neurocognitive disorder).

Co warto wiedzieć o łagodnych zaburzeniach poznawczych? W przeciwieństwie do otępienia (demencja, dementia), które jest zespołem objawów wynikających z nieprawidłowej pracy mózgu, u osób chorujących na MCI nie zauważa się znaczącego ograniczenia w codziennych czynnościach (pomimo istniejących dysfunkcji poznawczych).

 

Mnemotechnika/Mnemonika

Proces pamięciowy składa się z trzech etapów: kodowania, przechowywania i wydobywania informacji. Mnemonika jest treningiem poprawiającym działanie pamięci, a więc składowych procesu pamięciowego. Dzięki określonym mnemotechnikom pamięciowym poprawia się jakość pamięci poprzez:

 • szybsze uczenie się,
 • zapamiętywanie,
 • odtwarzanie informacji.

Jest to jedno z wielu narzędzi stosowanych przez specjalistów w gabinetach neuropsychologicznych i nie tylko. Technikami mnemonicznymi mogą być ćwiczenia tj. skojarzenia, historie, akronimy czy akrostychy.

 

Demencja

Istnieje mnóstwo różnych form, rodzajów i przyczyn demencji, jednak do najczęściej spotykanych zalicza się:

 • chorobę Alzheimera;
 • demencję naczyniową (otępienie naczyniopochodne);
 • demencję z ciałami Lewy’ego (w chorobie Parkinsona);
 • demencję czołowo-skroniową (otępienie czołowo-skroniowe);
 • demencję mieszaną np. choroba Alzheimera ze współistniejącą demencją naczyniową.
 • Do wczesnych objawów różnicujących jednostki chorobowe związane z demencją zalicza się m.in.:
 • pogorszenie procesów myślowych wpływające na funkcjonowanie codzienne;
 • znacząca utrata pamięci;
 • trudności w planowaniu działań lub rozwiązywaniu problemów;
 • trudności z orientacją w przestrzeni;
 • problemy językowe (trudności z mówieniem, rozumieniem, porozumiewaniem się);
 • wahania funkcji poznawczych, skupienia uwagi, koncentracji lub czujności;
 • halucynacje (np. widzenie barwnych obrazów);
 • zmiany nastroju;
 • zmiany w sposobie poruszania się np.: wolniejszy chód, krócej stawiane kroki, problemy w poruszaniu kończynami, drżenia.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Neuropsycholog Poznań