Terapia grupowa Kraków

Psychoterapia grupowa to powszechnie stosowana i skuteczna forma terapii. Spotkania pomagają Pacjentom uporać się z problemami.

MindHealth zaprasza na terapię grupową w Krakowie, która zwiększa efektywność leczenia m.in. poprzez interakcje między jej uczestnikami.

Grupa na terapii w Krakowie

Terapia grupowa w Krakowie – na czym polega?

Zdrowie to według definicji WHO stan wyrażający się dobrostanem w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Aby w pełni móc cieszyć się tym życiowym zasobem, należy uporać się z każdą sferą uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie.

Jedną z metod leczenia problemów natury psychologicznej jest uczestnictwo Pacjenta w terapii grupowej. Podczas sesji nieprzypadkowo dobrani przez psychoterapeutów uczestnicy oddziałują na siebie wzajemnie – zarówno na poziomie poznawczym, jak i emocjonalnym.

W atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku tworzy się specyficzna więź ułatwiająca:

 • przepracowanie problemów lub dotarcie do ich źródła;
 • zrozumienie siebie i innych;
 • poprawę relacji międzyludzkich.

Psychoterapeuci podejmują się pracy w grupie liczącej dwóch lub więcej członków i dobranych pod względem m.in. cech, doświadczeń lub problemów. Ich rolą jest czynny udział w procesie terapeutycznym, usprawnianie komunikacji między jej członkami bądź mediacja.

Dlaczego warto?

Badania jednoznacznie wskazują, że psychoterapia indywidualna i grupowa są porównywalne pod względem skuteczności. Oba rozwiązania zdecydowanie przewyższają brak jakiegokolwiek działania – zwłaszcza leczenia w przypadku depresji i lęku.

W przeciwieństwie do terapii indywidualnej (w której terapeuta dostosowuje proces leczenia do unikalnych potrzeb Pacjenta), praca w grupie umożliwia terapeucie lepsze poznanie uczestnika na tle relacji, jakie tworzy. Z kolei uczestnicy leczenia zbiorowego mogą efektywniej pracować nad sobą i swoimi słabościami.

Terapia grupowa może być elementem uzupełniającym proces terapeutyczny i być prowadzona równolegle np. z sesjami indywidualnymi. Niezależnie od formy psychoterapii grupowej, leczenie daje jej uczestnikom możliwość lepszego zrozumienia swojego zachowania, a także przeżywanych uczuć.

Decyzja o rozpoczęciu spotkań terapeutycznych w grupie przynosi wiele wymiernych korzyści:

 • podczas sesji terapeutycznych uczestnicy uczą się nowych zachowań ułatwiających codzienne funkcjonowanie i jednocześnie oduczają się nieprawidłowych wzorców zachowań (w tym tych, które nie są społecznie akceptowalne);
 • stając się członkiem grupy, Pacjent zaczyna tworzyć inne niż do tej pory relacje interpersonalne;
 • wsparcie grupowe to pomoc, wsparcie i źródło wewnętrznej przemiany;
 • uczestnictwo w leczeniu zbiorowym ułatwia rozpoznawanie i nazywanie emocji;
 • grupa ułatwia odnajdywanie źródeł problemów, a jednocześnie motywuje do podejmowania trudnych decyzji i wprowadzania zmian;
 • osoby pozostające w terapii uczą się rozumienia zachowań i emocji innych osób z otoczenia, a tym samym uwrażliwiają się na ich potrzeby.

Rodzaje terapii grupowej w Krakowie

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Krakowie dba o najwyższą jakość świadczonych usług, komfort i bezpieczeństwo uczestników terapii. W zależności od potrzeb Pacjentów, ich stanu zdrowia i problemu psychologicznego, z którym się zmagają, wyróżnia się określone metody kliniczne, socjoterapeutyczne, a także rodzaje psychoterapii grupowej.

Do najczęstszych rodzajów terapii grupowej stosowanej w Krakowie należą:

 • grupy poznawczo-behawioralne:
  • identyfikowanie i zmiana błędnie przyjętych lub zniekształconych wzorców myślenia, reakcji emocjonalnych i sposobów zachowań
 • grupy wsparcia:
  • tworzone w oparciu o podobne doświadczenia i trudności uczestników;
  • skupiają się na wzajemnej pomocy osób uczestniczących w terapii;
 • grupy rozwoju umiejętności:
  • podczas spotkań uczestnicy nabywają lub udoskonalają umiejętności społeczne;
  • grupy tworzone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością rozwojową;
 • sesje psychologiczne
  • koncentrują się na reakcji i interakcji społecznej uczestników.

Uczestnictwo w terapii grupowej zmniejsza poczucie osamotnienia, ułatwia przełamywanie wstydu i oporów przed potrzebą fachowej pomocy psychologicznej.

Psychoterapeuci MindHealth z Krakowa uczą i pomagają budować poprawne relacje, odbudowywać utracone więzi, okazywać uczucia i radzić sobie z emocjami – nawet tymi najtrudniejszymi.

Wskazania do skorzystania z pomocy

Grupowe sesje terapeutyczne mogą być otwarte lub zamknięte. Do pierwszej z nich, w każdej chwili mogą dołączyć nowi uczestnicy. Z kolei do drugiej zapraszane są tylko osoby zapisane, dla których grupa została utworzona.

Bez względu na wielkość grupy, która może liczyć od kilku do kilkunastu uczestników, aktywny udział w sesjach terapeutycznych przynosi wiele korzyści osobom w różnym wieku: bez względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną.

Wsparcie grupowe oferowane w krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego dedykowane jest nie tylko osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych czy zachowań (często kojarzone z terapią grupową jest leczenie alkoholizmu i narkomanii).

Problemami, z którymi warto zwrócić się po pomoc do psychoterapeuty grupowego w Krakowie, są m.in.:

 • depresja (w tym depresja młodzieńcza);
 • zaburzenia lękowe;
 • przewlekły stres;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • zaburzenia somatyczne z objawami (np. zespół jelita drażliwego);
 • zaburzenia osobowości;
 • trudności adaptacyjne;
 • zaburzenia odżywiania;
 • fobie (w tym m.in. agorafobia);
 • zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • problemy wychowawcze;
 • choroby przewlekłe;
 • zaburzenia rozwojowe;
 • chroniczny ból;
 • doświadczenie przemocy domowej i nadużyć;
 • schizofrenia;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
 • uzależnienia behawioralne (od czynności i zachowań tj. zakupy, praca, ćwiczenia fizyczne, seks);
 • trudna sytuacja życiowa, losowa;
 • rozwód, separacja.

Oprócz schorzeń natury psychologicznej i jednostek chorobowych terapia grupowa pomaga jej uczestnikom radzić sobie z różnymi sytuacjami, a także wspiera rozwój i samodoskonalenie. Nasi specjaliści współpracują również z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, pomagają w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania, nadmiernej nieśmiałości, postawy wycofania czy trudności w kontrolowaniu emocji.

Psychoterapia grupowa w Krakowie: dla kogo?

Ze wsparcia grupowego mogą korzystać osoby z różnych grup wiekowych.

Na terapię grupową w Krakowie zapraszamy zarówno tych Pacjentów, których problem dotyczy bezpośrednio, jak i bliskich osób z problemami (rodzina, dzieci, opiekunowie, partnerzy, przyjaciele):

 • z problemami życia emocjonalnego;
 • doświadczające poczucie braku sensu, beznadziei;
 • z trudnościami w nawiązywaniu bliskich, intymnych relacji;
 • odczuwające stale niepokój, lęk, napięcie;
 • z barierą w komunikacji i interakcji społecznej;
 • doświadczające trudności w budowaniu przyjacielskich relacji lub niepotrafiące utrzymać takich relacji dłużej;
 • z obniżonym samopoczuciem;
 • zestresowane, stale rozdrażnione, doświadczające z tego powodu trudności w życiu prywatnym, rodzinnym, zawodowym lub te sfery życia są źródłem nadmiernie odczuwanego stresu;
 • ze współuzależnieniem (syndrom DDA — Dorosłe Dzieci Alkoholików);
 • z problemami w życiu zawodowym;
 • z kryzysem małżeńskim;
 • z trudnościami wychowawczymi;
 • z zaburzeniami odżywiania;
 • innymi, wartymi skonsultowania, rozpoznania lub leczenia niedomaganiami i problemami.

Czy istnieją przeciwskazania do podjęcia terapii?

Warto podkreślić, że terapia grupowa w Krakowie nie jest wskazana dla każdego potencjalnego uczestnika psychoterapii: istnieje kilka ograniczeń.

Pomimo szeregu zalet, wadą terapii grupowej jest m.in. niższy (niż w przypadku terapii indywidualnej) poziom skoncentrowania się na pojedynczych uczestnikach i ich problemie, dlatego w przypadku kryzysu emocjonalnego, prób czy myśli samobójczych, zindywidualizowana psychoterapia będzie (obok innych rozwiązań medycznych) bardziej odpowiednia niż spotkania grupowe.

Terapia grupowa może być również nieodpowiednią metodą leczenia niektórych zaburzeń osobowości (w tym antyspołecznych) objawiających się m.in. agresją, drażliwością, zachowaniami impulsywnymi, brakiem lub niskim poziomem empatii. 

Psychoterapia grupowa Kraków: zapisy

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem naszej ogólnopolskiej infolinii 22 566 22 24  - po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych rozpoczną się sesje. Na spotkania zaprosimy Cię do placówki Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Krowoderskiej 6/8.

Terapia grupowa Kraków