Diagnoza dysleksji, dysortografii i dysgrafii

Obserwujesz, że twoje dziecko ma problemy z nauką? Trudności w pisaniu, liczeniu czy nauce czytania? Dzięki profesjonalnej diagnozie można rozpocząć terapię i zwiększyć szanse na prawidłowy rozwój oraz szybkie nadrobienie zaległości szkolnych.

W placówkach MindHealth do prowadzimy diagnozę dysleksji, dyskalkulii czy dygrafii. Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Psycholog dziecięcy w Gdyni pokazuje ilustrację

Listę specjalistów diagnozujących w naszych gabinetach znajdziesz poniżej. Zapraszamy też do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi diagnozy dysleksji, dyskalkulii i dysgrafii u dzieci.

Zobacz więcej specjalistów

Spis treści

Kto przeprowadza diagnozę?

Przeprowadzeniem diagnozy psychologicznej zajmuje się psycholog diagnosta. Bardzo często pacjenci są do niego kierowani przez innych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym lub przez nauczycieli szkolnych, którzy obserwują specyficzne problemy w nauce u dzieci. O jakich trudnościach mowa?

Diagnoza wynikająca z problemów z nauką - dlaczego jest tak ważna?

Specyficzne trudności w uczeniu się to zaburzenia funkcji językowych, spostrzegania, motoryki, uwagi, pamięci. Określamy je jako:

 • dysleksja – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania,
 • dysgrafia – specyficzne trudności w osiąganiu dobrego poziomu graficznego pisma,
 • dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego pisania,
 • dyskalkulia– specyficzne trudności w nauce matematyki.

Trudności te dotyczą dzieci, które pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego oraz korzystnych warunków (czyli wsparciu rodziców i nauczycieli) nie mogą w odpowiednim czasie nauczyć się czytać, pisać lub liczyć. Trudności te występują już od początku nauki i są konsekwencją zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji. Trudności wynikające z dysleksji ujawniają się w różnych przedmiotach szkolnych m.in. matematyce, historii, biologii, językach obcych, muzyce a nawet wychowaniu fizycznym.

Odpowiednia diagnoza jest kluczem do zapewnienia dziecku właściwego wsparcia - bardzo często konsekwencją problemów z nauką (a więc dysleksji i innych zaburzeń) są problemy emocjonalne dziecka, np. zaniżona samoocena, depresja, wycofanie się z życia towarzyskiego, lęk szkolny. Może pojawić się zniechęcenie, zmęczenie, a nawet bunt.

Diagnoza dysleksji rozwojowej

Dysleksji nie zwalczy się intensywną nauka i wielokrotnymi powtórkami. Aby opanować umiejętności czytania i pisania z wykorzystaniem typowego podejścia dydaktycznego potrzeba specjalnie dostosowanych metod, pozwalających dziecku lepiej sobie radzić z trudnościami. Mowa tu o takich metodach, jak terapia, wspomaganie rozwoju, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole lub w poradni. Zgodnie z aktualnymi przepisami MEiN dysleksja jest zaburzeniem diagnozowanym najwcześniej po trzeciej klasie szkoły podstawowej. Jednak uwaga! Ryzyko jej wystąpienia można i trzeba diagnozować wcześniej – w przedszkolu i szkole.

Dysleksja to problemy pojawiające się nie tylko w szkolnej edukacji lecz jest to problem całego życia, występuje w każdym wieku, dotyczy też dorosłych. Dysleksja w dorosłym życiu może mieć wpływ na wykonywanie wielu zawodów wymagających szybkiego zapamiętywania i przetwarzania informacji mówionych lub pisanych.

Jak przebiega diagnoza dysleksji?

 1. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami i dzieckiem. Jest to wywiad w kierunku diagnozy trudności szkolnych. Na spotkanie to rodzice powinni przynieść ze sobą informacje o wcześniejszych diagnozach i wskazana jest także opinia ze szkoły o trudnościach dziecka.
 2. Drugie i trzecie spotkanie to testy psychologiczne, testy możliwości poznawczych
 3. Czwarte spotkanie to badanie Baterią Metod Diagnozy Trudności szkolnych tzw Baterią dysleksji
 4. Piąte spotkanie jest omówieniem diagnozy i zakończone jest opinią.

Diagnoza dyskalkulii rozwojowej

Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych. Ma ona podłoże w zaburzeniach genetycznych i wrodzonych tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem anatomiczno- fizjologicznym dojrzewania zdolności matematycznych odpowiednio do wieku, bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

Rozpoznawana jest na podstawie analizy deficytów poznawczych ujawnianych przez dziecko w kontekście prawidłowego rozwoju intelektualnego i sprzyjających warunków edukacyjnych. Problem pojawia się na ogół u dzieci w wieku szkolnym.

Do czego potrzebna jest diagnoza dysleksji, dysortografii i dysgrafii?

W wyniku diagnozy w Poradni MindHealth rodzic otrzyma szczegółową opinię wskazującą mocne i słabe strony dziecka oraz zalecenia dotyczące wspomagania rozwoju, terapii i edukacji. Warto także skorzystać z zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Wspierając dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się należy pamiętać o tym, aby:

 • dostosowywać wymagania do możliwości dziecka w tych zadaniach, które sprawiają mu trudność (np. mniejsze porcje materiału do zapamiętania),
 • starać się, by wprowadzane ćwiczenia bardziej przypominały zabawę niż naukę,
 • nie karać za niepowodzenia, a podkreślać nawet najmniejsze postępy,
 • nie przemęczać dziecka – w przeciwnym wypadku efekty pracy będą minimalne,
 • dawać dziecku szansę na rozwijanie jego własnych zainteresowań, pasji, hobby,
 • dawać więcej czasu na wykonywanie zadań, a jednocześnie okazji do ćwiczenia zaburzonych funkcji (np. powtórki, specjalne ćwiczenia – zabawy),
 • eksperymentować z różnymi rodzajami ćwiczeń,
 • wykorzystywać jak najwięcej kanałów zmysłowych (wizualnych, słuchowych),
 • używać atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do nauki,
 • dawać krótkie, zwięzłe i jasne polecenia,
 • podkreślać mocne strony dziecka i budować pozytywną samoocenę koncentrując się na sukcesach, a nie na trudnościach.

Autor:

mgr Kamila Biernacka-Nowak

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta

Diagnoza dysleksji, dysortografii i dysgrafii