Neuropsycholog Wrocław

Do neuropsychologa warto się wybrać, aby skonsultować niepokojące objawy lub podjąć leczenie juz stwierdzonych dysfunkcji układu nerwowego, które  utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Na wizytę u profesjonalnego neuropsychologa we Wrocławiu umówisz się w MindHealth.

Neuropsycholog we Wrocławiu podczas rozmowy z pacjentem

Poznaj naszych specjalistów:

Kim jest neuropsycholog?

Neuropsycholodzy zajmują się badaniem i opisywaniem związków między czynnością mózgu, funkcjonowaniem w sferze psychicznej a zachowaniem się człowieka. Specjaliści są odpowiednio przygotowani do praktycznych oddziaływań psychologicznych w pracy z pacjentami wymagającymi wsparcia w zakresie neuropsychologicznym.

Neuropsycholog podejmuje czynności diagnostyczne oraz terapeutyczne w codziennej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (starszymi). Przedmiotem neuropsychologii jako dziedziny nauki, jest rozumienie związku w relacji: ośrodkowego układu nerwowego (mózgu) a funkcjonowania poznawczo-behawioralnego.

Neuropsycholog – czym się zajmuje?

Podopieczni gabinetu neuropsychologicznego mogą liczyć na przeprowadzenie przez specjalistę rzetelnego badania z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod badawczych, a ponadto na:

 • diagnozę neuropsychologiczną (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w wieku starszym);
 • czynności diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z pacjentem z dysfunkcją układu nerwowego a tym samym z zaburzeniem funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych;
 • samodzielną współpracę z pacjentem lub w przypadku zaistnienia takiej konieczności – z zespołem interdyscyplinarnym, składającym się z ekspertów/reprezentantów różnych dziedzin nauki;
 • wsparcie, doradztwo (poradnictwo) psychologiczne pacjentów oraz ich rodzin (opiekunów);
  uzupełnianie dokumentacji medycznej;
 • sporządzanie opinii z badań neuropsychologicznych oraz sprawozdań z przebiegu rehabilitacji/leczenia/terapii.

Neuropsychologia: czym jest ta dziedzina nauki?

Neuropsychologią jest nauką humanistyczną, której tłem jest wiedza medyczna. Jako dziedzina psychologii, rozwija się na pograniczu różnych nauk, których wspólnym celem jest profesjonalna diagnoza i działalność terapeutyczna względem pacjenta.

Specjaliści wykorzystują wiedzę z zakresu neurologii klinicznej, neurobiologii, neurofizjologii i psychologii zwłaszcza w zakresie człowieka chorego, u którego analizuje się jednocześnie wiele czynników wpływających na zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym czy społecznym.

Zagadnienia poruszane w ramach wiedzy neuropsychologicznej to m.in.:

 • ogólne: neuropsychologia kliniczna; dzieci i młodzieży; osób dorosłych;
 • budowa i funkcje mózgu; badania czynnościowe mózgu;
 • diagnoza neuropsychologiczna i metody diagnostyczne (w tym: testowe metody oceny neuropsychologicznej);
  mechanizmy patologii układu nerwowego (zaburzenia);
 • neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu;
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom neuropsychologicznym;
 • zaburzenia psychosomatyczne uwarunkowane uszkodzeniami mózgu;
 • terapia i rehabilitacja neuropsychologiczna (neurorehabilitacja);
 • psychofarmakologia;
 • psychosomatyka;
 • zachowania dewiacyjne;
 • programowanie neurolingwistyczne (NLP);
 • współczesna neuropsychologia kliniczna i metody terapeutyczne;
 • neuroradiologia.

Diagnoza neuropsychologiczna

Głównymi obszarami pracy neuropsychologa z pacjentem jest: pamięć, uwaga, mowa jako funkcja językowa oraz funkcje wykonawcze. Warto skonsultować swój stan zdrowia, jeśli pacjent lub osoby z jego otoczenia (rodzina, opiekunowie) zauważą niepokojące objawy, m.in.:

 • pogarszająca się pamięć;
 • trudności w zapamiętywaniu, wnioskowaniu;
 • zaburzenia nastroju, zmienność nastroju;
 • problemy z koncentracją, utrzymaniem uwagi;
 • trudności w nauce, czytaniu.

Z profesjonalnej opieki neuropsychologicznej powinny również skorzystać osoby (lub ich rodzina, opiekunowie):

 • które doznały uszczerbku w obrębie czaszkowo-mózgowym np. po wypadku komunikacyjnym;
 • u których rozpoznano chorobę neurodegeneracyjną np. stwardnienie rozsiane;
 • po udarze mózgu (bez względu na jego rodzaj);
  po operacji neurochirurgicznej np. po usunięciu nowotworu.

Neuropsychologiczne narzędzia diagnostyczne

Neuropsycholodzy stosują różne metody i techniki badawcze a także posługują się rozmaitymi narzędziami w swojej praktyce po to, aby jak najdokładniej zdiagnozować stan pacjenta i określić faktyczny problem. Jest to element niezbędny w dalszym postępowaniu terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

Badanie przeprowadzane przez neuropsychologa polega na:

 • sprawdzeniu sposobu funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, przy wykonywaniu normalnych, zwykłych czynności (obowiązków);
 • ocenie procesów: pamięci, koncentracji, uwagi, myślenia, kojarzenia oraz refleksu;
 • wydaniu opinii na temat najodpowiedniejszej metody leczenia i wsparcie pacjenta z problemami neurologicznymi.

Wśród narzędzi diagnostycznych w neuropsychologii stosuje się m.in.:

 • Test Rysowania Zegara (CDT, Clock Drawing Test):
  - służy ocenie przesiewowej, ewaluacji funkcji wzrokowo-przestrzennych pacjenta, w tym: wyobraźni, pamięci, funkcji wykonawczych (planowania działania), myślenia abstrakcyjnego;
  - polega na wykonaniu ćwiczenia: narysowaniu koła, z którego pacjent wykona zegar, umieszczając tarczę z godzinami, a następnie dorysuje wskazówki według polecenia;
  - kryteria oceny przyznawane przez osobę przeprowadzającą test: 10 punktów – poprawne wykonanie zadania, widoczny zegar, 1 punkt – to nie jest zegar.
 • Test Matryc Ravena
  - klasyfikowany do szczegółowych narzędzi neuropsychologicznych, służących do pomiaru poziomu intelektualnego (stosowany w testach na inteligencję);
  - polega na uzupełnieniu matryc z brakującym elementem, poprzez znalezienie zasady łączącej obrazki.
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
  - służy ocenie potencjalnie występującej demencji u pacjenta;
  - składa się z 30 pytań, które oceniają różne rodzaje zdolności poznawczych w tym: pamięć krótkotrwała, orientacja, zdolności wzrokowo-przestrzenne i inne.
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa (RFFT Test Płynności Figuralnej Ruffa):
  - służy ocenie i do pomiaru płynności niewerbalnej;
  - specjaliści sprawdzają w ten sposób sprawność tworzenia przez pacjenta nowych wzorów w ograniczonym czasie.

Z jakimi problemami warto iść do neuropsychologa?

Odwlekanie wizyty u specjalisty w zakresie zdrowia może przyczynić się do pogłębienia istniejących niedomagań, które nieleczone – rozwijają się w pełnoobjawową chorobę.
Przykładem mogą być coraz częstsze i bardziej niepokojące trudności z koncentracją, zaburzeniami pamięci i funkcjonowania, które wcale nie muszą oznaczać nadejście naturalnego i nieuchronnego procesu starzenia się. Coraz bardziej atypowe, dziwaczne zachowania, zaniedbywanie higieny osobistej czy problemy z utrzymaniem równowagi mogą być objawem choroby otępiennej.

Jakimi problemami zajmuje się neuropsycholog?

 • zaburzenia pamięci;
 • zaburzenia mowy – afazja;
 • zaburzenia nastroju, zmiana sposobu zachowywania się, zaburzenia emocjonalne;
 • aprozodia – lingwistyczna, emocjonalna;
 • dyzartria – zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych;
 • apraksja:
  - kinetyczna/ruchowa, ideacyjna/wyobrażeniowa, ideomotoryczna;
  lub
  - apraksja dynamiczna (kinetyczna, eferentna), apraksja przestrzenna (apraktognozja przestrzenna), apraksja kinestetyczna (aferentna), apraksja czołowa (pseudoapraksja);
 • zaburzenia uwagi i koncentracji, łatwe rozpraszanie się, trudności w zapamiętywaniu prostych przekazów;
 • problemy z orientacją czasu i miejsca;
 • zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, słuchowe, dotykowe;
 • nieadekwatność zachowań (dowcipkowanie, agresja, obojętność, apatia);
 • zaburzenia samokontroli i krytycyzmu;
 • inne.

Jak poprawić pamięć i koncentrację?

Trudności z koncentracją czy pamięcią mogą pojawić się u każdego: bez względu na wiek, płeć i ogólny stan zdrowia. Niezależnie od czynników neurodegeneracyjnych i specjalistycznego wsparcia lekarskiego w przypadku już istniejących chorób, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia warto systematycznie ćwiczyć swoją pamięć i koncentrację.

Wiele czynników zaburza prawidłowe utrzymanie koncentracji. Skupienie uwagi na wykonywaniu określonego zadania jest mierzalne wydajnością a np. w wykonywaniu zawodowych obowiązków – cenną umiejętnością.

Na pamięć i koncentrację negatywnie wpływają:

 • czynniki zewnętrzne tj. hałas, głośna muzyka i rozmowy;
 • zaburzenia snu;
 • nadmierny stres;
 • zmęczenie psychiczne i dolegliwości fizyczne (ból).

Sposoby na poprawę pamięci i ćwiczenie koncentracji:

 • przełamywanie rutynowych czynności (zastępowanie dotychczasowego sposobu działania, alternatywnym rozwiązaniem np. wybranie innej drogi do pracy lub trasy codziennej aktywności fizycznej);
 • aktywne i systematyczne stymulowanie mózgu do pracy (ćwiczenia umysłowe, uczenie się nowych słów/języków obcych, czytanie, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, gier logicznych);
 • planowanie obowiązków (zadań) z wyprzedzeniem;
 • dbanie o prawidłową dietę, bogatą w naturalne przeciwutleniacze (zapobieganie spadkowi funkcji umysłowych);
 • aktywny wypoczynek, przebywanie na świeżym powietrzu, zmiana otoczenia (rozgraniczenie miejsca pracy od wypoczynku – spacery, obcowanie z przyrodą);
 • systematyczna aktywność fizyczna;
 • utrzymywanie kontaktów towarzyskich.

Słownik neuropsychologiczny

Poniżej wyjaśniamy podstawowe pojęcia związane z dziedziną nauki, jaką jest neuropsychologia. Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem leczenia, aby rozmowa z neuropsychologiem była łatwiejsza.

Choroby neurodegeneracyjne

Terminem chorób neurodegeneracyjnych, określa się zespół chorób, których wspólną cechą jest stopniowe obumieranie (niszczenie) komórek nerwowych (neuronów). Powstałe deficyty osłabiają organizm, skutkiem czego jest obniżenie sprawności umysłowej i fizycznej w tym, pod postacią ataksji (zaburzeń koordynacji ruchowej ciała).

Do chorób neurodegeneracyjnych zalicza się m.in.:

 • choroba Alzheimera (AD);
 • choroba Parkinsona (PD);
 • choroba Huntingtona (HD);
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA);
 • stwardnienie zanikowe boczne (MND);
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA);

Dyzartria

Dyzartrią nazywane jest zaburzenie mowy (komunikacji językowej) związane z dysfunkcją określonego obszaru w ośrodkowym układzie nerwowym – mózgu, na poziomie wykonawczym (ruchowy mechanizm mowy). Zazwyczaj jest dolegliwością występującą z innymi, współistniejącymi jednostkami chorobowymi.

Rodzaje dyzartrii:

 • wiotka;
 • spastyczna;
 • ataktyczna;
 • hipokinetyczna;
 • hiperkinetyczna;
 • mieszana.

Logorytmika

Logorytmika to jedna z metod rehabilitacji stosowanej w przypadku osób z ze zdiagnozowanymi wadami słuchu, polegająca na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Dzięki oddziaływaniu terapeutycznymu wykształca się lub usprawnia jednocześnie makroruchy (ruchy całego ciała) oraz mikroruchy (np. narząd mowy).

W stosowanych metodach logorytmicznych wyróżnia się:

 • ćwiczenia usprawniające motorykę;
 • ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową;
 • ćwiczenia szybkiej reakcji ruchowej na określone sygnały;
 • ćwiczenia słowno-ruchowe.

Neuropsycholog we Wrocławiu: cena wizyty, jak się zapisać?

Wizyta u neuropsychologa w MindHealth Wrocław kosztuje 250 zł*. Na konsultację mogą umówić się zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, u których podejrzewa się dysfunkcje układu nerwowego.

Do neuropsychologa we Wrocławiu można umówić się pod numerem telefonu  22 566 22 24. Przyjmujemy zapisy również online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Neuropsycholog Wrocław