Psychiatra Wrocław

Silne, skrajne emocje, długotrwały lęk, nadmierny smutek lub emocjonalna huśtawka — słowem: brak stabilności w sferze psychicznej — rujnuje dobre samopoczucie i utrudnia życie. Jego źródeł można upatrywać w  niedomaganiu zdrowia psychicznego.

Opiekę doświadczonych psychiatrów oferuje Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Psychiatra w gabinecie we Wrocławiu

Poznaj naszych specjalistów

Czym jest zdrowie psychiczne?

Zdrowie to nie tylko nieobecność choroby fizycznej. Według definicji WHO – zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia zarówno fizycznego, psychicznego jak i społecznego.

Wzmacnianie odporności psychicznej jest warunkiem niezbędnym dla dobrego zdrowia i samopoczucia. Z wielu względów, zachowanie satysfakcjonującej jakości z życia jest celem nadrzędnym. Aby móc cieszyć się pełnią życia, musimy czuć się bezpieczni ze sobą i wśród naszych najbliższych. To ważne, aby reagować na specyficzne symptomy, nietypowe zachowania i objawy, które mogą przydarzyć się każdemu – bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.

Czym zajmuje się psychiatra we Wrocławiu?

Gdy cierpi umysł, z problemem należy udać się do specjalisty od spraw zdrowia psychicznego. Są nimi: psycholog, psychoterapeuta i psychiatra. Ten ostatni, podejmuje się leczenia istniejących zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania takich jak:

 • depresja,
 • schizofrenia,
 • otępienie,
 • psychoza,
 • ból emocjonalny,
 • zaburzenia lękowe,
 • zespół lęku uogólnionego,
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS),
 • natręctwa,
 • hipochondria,
 • histeria,
 • upośledzenie umysłowe,
 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia odżywiania (w tym bulimia, anoreksja, ortoreksja),
 • zespół stresu pourazowego,
 • nałogi (alkoholizm, narkomania),
 • uzależnienia behawioralne (patologiczny hazard, uzależnienie od komputera/sieci, zakupoholizm i inne),
 • syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • stres,
 • bezsenność,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • zaburzenia osobowości (choroba afektywna dwubiegunowa — ChAD, osobowość typu borderline),
 • fobie (np. fobia społeczna) i inne zaburzenia lękowe,
 • choroby z pogranicza psychiatrii i neurologii,
 • inne, niepokojące objawy, które warto skonsultować ze specjalistą.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychiatry?

Zwyczajowo, pierwsza konsultacja psychiatryczna jest dłuższa, niż kolejne wizyty u tego samego lekarza. Psychiatra, zapoznając się z Pacjentem, przeprowadza rozmowę na temat:

 • ogólnego stanu zdrowia,
 • przyczyn wizyty,
 • odczuwanych dolegliwości – o problemie,
 • potrzebach Pacjenta i jego odczuciach,
 • opcji leczenia,
 • dalszej diagnostyki – w tym propozycji dalszych konsultacji z innymi specjalistami (lekarzami).

Każda sytuacja Pacjenta, pomimo tych samych (podobnych) objawów chorobowych, jest inna i może wynikać z całkiem odmiennych uwarunkowań (stylu i jakości życia, sytuacji rodzinnej, predyspozycji, cech osobowościowych). 

Wizyta konsultacyjna może odbyć się bezpośrednio z Pacjentem, z Pacjentem i jego rodziną lub z rodziną chorej osoby. Podczas rozmowy, psychiatra może zapytać o:

 • styl życia osoby chorującej,
 • jakość snu,
 • historię choroby i zaburzeń występujących w rodzinie,
 • inne informacje istotne w celach diagnostycznych i podjęcia decyzji o formie oddziaływania terapeutycznego.

Pacjent podejmujący konsultację z psychiatrą, powinien przygotować niezbędną dokumentację medyczną (jeśli posiada), w tym:

 • kopie zgromadzonej dokumentacji, odnoszącej się do problemów związanych z psychiką;
 • wypisy ze szpitali,
 • dokumentację związaną z chorobami przewlekłymi,
 • aktualne/wcześniejsze badania laboratoryjne,
 • listę przyjmowanych leków.

Każda rozmowa z lekarzem-psychiatrą, to spotkanie przebiegające w neutralnej przestrzeni, pełnej empatii atmosferze i miejscu, w którym Pacjent może otworzyć się na swój problem i niezbędną pomoc ze strony specjalisty.

Cena konsultacji psychiatrycznej we Wrocławiu

Koszt wizyty u psychiatry w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health we Wrocławiu zaczyna się od 240 zł.* Istnieje możliwość konsultacji telemedycznych.

Leczenie psychiatryczne – jak wygląda?

Aktywne uczestnictwo Pacjenta w konsultacji psychiatrycznej, nie tylko ułatwia postawienie diagnozy i dobranie najodpowiedniejszej metody leczenia, ale również minimalizuje ryzyko pogłębienia się już istniejącego problemu. Ważne jest, by schorzenia natury psychicznej zostały przeanalizowane, a dyskomfort Pacjenta zminimalizowany – co ułatwi codzienne funkcjonowanie i umożliwi powrót do pełni zdrowia.

Na każdym etapie leczenia Pacjent może (a nawet powinien) skonsultować z psychiatrą swoje wątpliwości i zadawać istotne dla niego pytania, by nie zostawiać miejsca na sceptycyzm czy zwątpienie. Dopóki Pacjent nie będzie gotowy, by mówić o swoich traumatycznych przeżyciach i problemie, lekarz nie będzie zmuszał go do rozmowy na ten temat.

Specjaliści zdrowia psychicznego dbają również o dobre samopoczucie Pacjenta przed i po odbyciu wizyty. W tym celu osoby korzystające z usług proszone są o punktualne przybycie pod wskazany gabinet – w trosce o dobro i dyskrecję konsultacji.

Każdy Pacjent jest ważny, stanowi indywidualny przypadek i wymaga równie adekwatnego do sytuacji Pacjenta podejścia. Zawód psychiatry nacechowany jest empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością. Psychiatrzy, jako lekarze są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej a w ramach wykonywanych świadczeń zobowiązani są do przestrzegania zasad kodeksu etycznego.

Klasyfikacja chorób psychicznych

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania obejmują nieprawidłowości powstałe w rozwoju psychicznym. ICD-10 zawiera klasyfikację chorób i problemów zdrowotnych, wśród których znajduje się lista tych, związanych z niedomaganiami natury psychicznej (według przypisanych im kodów numerycznych):

 • F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi;
 • F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych;
 • F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe;
 • F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne];
 • F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi:
  • F50 Zaburzenia odżywiania;
  • F51 Nieorganiczne zaburzenia snu;
  • F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;
  • F53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej;
  • F54 Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej;
  • F55 Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia;
  • F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
 • F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych;
 • F70-F79 Upośledzenie umysłowe;
 • F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego;
 • F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym:
  • F90 Zaburzenia hiperkinetyczne;
  • F91 Zaburzenia zachowania;
  • F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji;
  • F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie;
  • F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym;
  • F95 Tiki;
  • F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym;
 • F99 Nieokreślone zaburzenia psychiczne.

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku zaistnienia konieczności, osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą zostać przyjęte na oddział szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody. Wobec takich osób, w szczególnych przypadkach, stosuje się również przymus bezpośredni:

Art.23 Przyjęcie do szpitala bez zgody: Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody w art. 22 tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

Osoba chora psychicznie, z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, przez np.:

 • dokonane aktu agresji lub autoagresji,
 • usiłowanie, lecz powstrzymane akty agresji wobec siebie lub innych,
 • akty agresji przygotowywane w ten sposób, że same czynności zawierają w sobie rzeczywisty i poważny stopień zagrożenia (np. zbierania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, zaopatrywanie się w broń). 

Art. 18 Przymus bezpośredni: Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, przy wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej ustawie, można stosować tylko wtedy, gdy przepis niniejszej ustawy do tego upoważnia albo osoby te dopuszczają się zamachu przeciwko:

 • życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, lub
 • bezpieczeństwu powszechnemu;
 • w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub
 • poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie zakładu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, innego zakładu leczniczego lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. 

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

PTSD to zaburzenie rozwijające się u części osób, które doświadczyły szokującego, przerażającego lub niebezpiecznego zdarzenia. Do rozwoju choroby przyczynia się silne, traumatyczne lub bardzo silne przeżycie tj. wypadek, śmierć bliskiej osoby czy udział w katastrofie, sytuacji zagrożenia życia (napad, gwałt).

Wystąpienie schorzenia jest tym bardziej prawdopodobne, im dłużej osoba była narażona na czynnik stresowy (czas oddziaływania/ekspozycji na czynnik stresogenny).

Do cech zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia PTSD zalicza się:

 • niechciane, związane z negatywnymi emocjami wspomnienia;
 • reminiscencje (ang. flashbacks) – t.zw. „żywe” wspomnienia związane z traumą, których występowanie nie jest zależne od Pacjenta;
 • koszmary senne;
 • odczuwanie przygnębienia, niepokoju, strachu;
 • niezdolność do odczuwania przyjemności (anhedonia);
 • izolowanie się od otoczenia, rodziny, znajomych;
 • myśli samobójcze;
 • unikanie miejsc i/lub sytuacji przywołujących niechciane wspomnienia związane z sytuacją, która jest źródłem stresu (a w konsekwencji PTSD).
 • niekontrolowane wybuchy gniewu;
 • reakcje kompletnie nie na miejscu (nieadekwatne do sytuacji).

Główne kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego:

 • Pacjent był narażony na stresujące wydarzenie (krótko lub długotrwale) związane z zagrożeniem, katastrofą, brakiem bezpieczeństwa, realną groźbą utraty zdrowia i życia lub prawdopodobieństwem odczuwania cierpienia;
 • u Pacjenta zauważa się występowanie uporczywych wspomnień (stresora, flashbacks) i powracających snów;
 • Pacjent unika lub preferuje unikanie okoliczności przypominających stresor, lub związanych z nim sytuacji, wydarzeń, miejsc czy ludzi.
 • występowanie któregokolwiek z następujących symptomów:
  • częściowa lub całkowita niezdolność do odtworzenia pewnych ważnych okoliczności zetknięcia się ze stresorem,
  • uporczywie utrzymujące się objawy zwiększonej psychologicznej wrażliwości i stanu wzbudzenia:
   • trudności z zasypianiem i podtrzymaniem snu,
   • drażliwość lub wybuchy gniewu,
   • trudność koncentracji,
   • nadmierna czujność,
   • wzmożona reakcja zaskoczenia.

Psychiatra we Wrocławiu - Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health

Jeżeli interesuje Cię pomoc wykwalifikowanego specjalisty, umów się na konsultację psychiatryczną w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health we Wrocławiu.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24 a także on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo