Konsultacje telemedyczne w MindHealth

Telemedycyna jest alternatywną formą wymiany informacji niezbędnych w celu diagnozowania, leczenia i zapobiegania pogłębianiu się zaburzeń natury psychologicznej. Służy poprawie stanu zdrowia i samopoczucia Pacjenta.

W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth oferujemy konsultacje telemedyczne z psychologami, psychiatrami i innymi specjalistami. Zapraszamy do zapisów.

Lekarz rozmawia z pacjentem online w ramach telemedycyny

Spis treści

Na czym polega telemedycyna?

Amerykańska organizacja non-profit American Telemedicine Association (ATA), skoncentrowana na rozwoju telezdrowia, definiuje telemedycynę jako formę wymiany informacji medycznej na odległość na drodze komunikacji elektronicznej w celu poprawy stanu zdrowia Pacjenta.

Teleopieka wykorzystuje narzędzia telekomunikacyjne (telefon, wideo rozmowy) oraz komunikację elektroniczną w celu wspierania opieki medycznej nad Pacjentem. Dzięki gotowym rozwiązaniom naszych placówek medycznych oferowany jest zdalny dostęp do specjalistów z różnych dziedzin – również w ramach edukacji i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Zdalne udzielanie świadczeń zdrowotnych to mnóstwo korzyści dla użytkownika: zwłaszcza gdy Pacjent ma ograniczoną możliwość uczestniczenia w wizycie stacjonarnie. W wielu sytuacjach jest to również wygodna forma poradnictwa w przypadku specjalistów, którzy z jakiegoś powodu nie mogą pojawić się osobiście w swojej placówce zdrowia.

Teleporada - co warto wiedzieć?

Określa się istnienie odpowiednich elementów, cechujących usługi telemedyczne i ich świadczenie:

 • celem nadrzędnym polityki e-zdrowia, jest zapewnienie pacjentom odpowiedniego (niezbędnego) wsparcia klinicznego i poprawa wyników zdrowotnych;
 • telemedycyna ma pokonywać bariery geograficzne i łączyć użytkowników spoza sieci – z tej samej lokalizacji;
 • konsultacje telemedyczne odbywają się poprzez wykorzystywanie różnych kanałów technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT).

Wyniki raportu BIOSTAT „Telemedycyna w oczach Polaków” pokazały, że za najistotniejszą zaletę telemedycyny najczęściej uznawano możliwość łatwej i szybkiej rejestracji na odległość (52,2%) oraz diagnostyki Pacjenta (46,6%). Aż 87,5% respondentów korzystających do tej pory z tej formy pomocy medycznej przyznaje, że jest zainteresowana dalszym korzystaniem z usług w formie telemedycyny.

Telemedycyna a prawo

W ramach świadczeń zdrowotnych objętych zasadami etyki zawodowej i polskiego prawa Pacjentowi daje się możliwość korzystania z usług telemedycznych, które są równoprawnym świadczeniem zdrowotnym.

Telekonsultacja polega również na zebraniu odpowiednich informacji na temat Pacjenta i jego stanu zdrowia – tak jak odbywa się to podczas wizyty stacjonarnej. Specjaliści przeprowadzający wywiad z użytkownikiem, określają zalecenia i dalsze etapy postępowania, wystawiają e-skierowania, e-recepty, a także e-zwolnienia.

W przypadku niektórych Pacjentów lekarze mogą nadzorować przebieg badania diagnostycznego zdalnie — np. podczas pomiaru ciśnienia czy glikemii przez Pacjenta.

Telemedycyna a prawo

Trening Umiejętności Społecznych jest szczególnie polecaną formą pomocy dla osób ze spektrum autyzmu, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem deficytu uwagi (ADD), zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami lękowymi, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa. Warsztaty sprawdzą się również w przypadku osób, które chcą popracować nad swoją asertywnością i pewnością siebie w kontaktach z innymi i tych, które z różnych innych powodów mierzą się z niedostosowaniem społecznym.

TUS jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci i nastolatków. Jednak w wielu przypadkach zalecany jest także Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych. Jest to jedna z metod psychoterapeutycznych stosowanych przy schizofrenii, zaburzeniach nerwicowych, zaburzeniach afektywnych i zaburzeniach osobowości.

Kiedy skorzystać z teleporady?

Telemedycyna to dobre rozwiązanie między innymi dla osób:

 • korzystających z poradnictwa i terapii psychologicznych;
 • dojeżdżających z innych miejscowości;
 • przewlekle chorujących;
 • regularnie przyjmujących leki;
 • niepełnosprawnych, schorowanych;
 • w starszym wieku;
 • potrzebujących omówienia wyników badań;
 • konsultujących stan zdrowia w nagłych przypadkach;
 • zapracowanych, o nieregularnym trybie pracy, żyjących w pośpiechu;
 • przebywających poza miejscem zamieszkania, na urlopie, wakacjach, poza granicami kraju.

Teleporadnictwo to sposób świadczenia i korzystania z usług medycznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb ich użytkowników. Jednak usługi e-zdrowia są skierowane do wszystkich teraźniejszych i przyszłych pacjentów. Zadaniem telemedycyny jest poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia.

Konsultacja telefoniczna z psychologiem – zakres usługi

Telekonsultacja z jednym z psychologów w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth obejmuje:

 • wywiad lekarski;
 • analizę problemu;
 • rozpoznanie;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • udzielenie zaleceń lekarskich;
 • skierowanie na dalsze badania i/lub konsultacje.

Problemami, z którymi możesz zwrócić się do psychologa w ramach telewizyty, są m.in.:

 • stres;
 • wypalenie zawodowe;
 • leczenie uzależnień fizycznych i behawioralnych (w tym: alkoholizm, narkomania, pracoholizm);
 • bezsenność;
 • niska samoocena (poczucie wyobcowania, lęk, postawa wycofania);
 • problemy w związku (rozwód, separacja, pogarszające się relacje partnerskie);
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • zaburzenia zachowania;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD;
 • zaburzenia lękowe;
 • fobie;
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików;
 • specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (m.in. zaburzenia czytania, opóźnienie umiejętności ortograficznych, rozwojowe zaburzenie ekspresji pisania);
 • zespół stresu pourazowego;
 • nerwica;
 • natręctwa;
 • depresja;
 • i inne.

Teleporada z psychiatrą - wskazania

Nasi specjaliści z Centrum Zdrowia Psychicznego podejmują współpracę z Pacjentami w formie konsultacji telemedycznej. Istnieje możliwość umówienia się na wizytę konsultacyjną – pierwszą oraz kolejne, jako kontynuacja leczenia u psychiatry. Z naszej oferty mogą również skorzystać osoby komunikujące się w innym języku niż polski.

Teleporada z lekarzem psychiatrą to zwyczajowo:

 • przeprowadzenie wywiadu lekarskiego;
 • analiza sytuacji zdrowotnej Pacjenta;
 • rozpoznanie;
 • udzielenie zaleceń lekarskich;
 • przepisanie farmaceutyków, e-recepta;
 • wystawienie e-zwolnienia;
 • zalecenie dalszej diagnostyki lub konsultacji ze specjalistami;
 • w razie potrzeby skierowanie na hospitalizację.

Problemy, z którymi możesz zwrócić się do psychiatry w ramach teleporady to m.in.:

 • depresja;
 • lęki i fobie;
 • schizofrenia;
 • uporczywe zaburzenia urojeniowe;
 • ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa);
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA);sychoza;
 • zaburzenia dysocjacyjne;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • uzależnienia, m.in.: alkoholizm, hazard;
 • nadmierny, przewlekły stres;
 • zaburzenia snu, rytmu dobowego;
 • zaburzenia osobowości.

Pogarszający się stan zdrowia psychicznego wymaga specjalistycznej konsultacji z psychiatrą, zwłaszcza gdy Pacjent zmaga się z:

 • silnie przeżywanymi emocjami tj.: lęk, niepokój;
  odczuwaniem strachu w zwykłych, codziennych sytuacjach;
 • długotrwałym odczuwaniem smutku, przygnębienia;
  trudnością zaakceptowania nowej sytuacji życiowej tj.: śmierć, wypadek, choroba;
 • kryzysem w życiu prywatnym;
 • zmianami nastroju;
 • zaburzeniami snu;
 • zaburzeniami odżywiania;
 • zaburzeniami w sferze seksualnej;
 • urojeniami, omamami, halucynacjami (wzrokowe, słuchowe);
 • trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, brakiem chęci, motywacji;
 • problemami z pamięcią, koncentracją, uwagą;
  uzależnieniami;
 • doświadczeniem przemocy fizycznej i/lub psychicznej;
  myślami lub próbami samobójczymi.

Psychoterapia w ramach telemedycyny

Wizyta telemedyczna jest dla wielu osób łatwiejsza ze względu na brak konieczności dojazdu, ale i poczucie bezpieczeństwa i prywatności, które ma się, przebywając we własnym domu. Problemy, z którymi warto zwrócić się do psychoterapeuty w marach telewizyty to m.in.:

 • trudności i napięcia związane z nowymi rolami życiowymi;
 • przeżywanie straty lub żałoby;
 • przewlekły, nadmierny stres;
 • zaburzenia snu, bezsenność;
 • stany lękowe,
 • problemy w sferze seksualnej;
 • trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • trudności w kontaktach z innymi;
 • trudności z nawiązaniem bliskich relacji;
 • depresja;
 • długotrwałe odczuwanie smutku, przygnębienia;
 • niskie poczucie własnej wartości, zaburzona samoocena;
 • problemy rodzinne, dysfunkcje bliskich więzi;
 • problemy w małżeństwie, w związku;
 • problemy w życiu zawodowym;
 • mobbing w miejscu pracy;
 • wypalenie zawodowe;
 • uzależnienia behawioralne;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • zespół stresu pourazowego;
 • syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików);
 • zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia;
 • odczuwanie samotności.
Konsultacje telemedyczne w MindHealth