Terapia Gestalt Katowice

Zaburzenia psychiczne są jednym z największych wyzwań zdrowia publicznego. Psychoterapia Gestalt jest skuteczną i efektywną metodą wsparcia, która odpowiada na rosnące potrzeby społeczeństwa.

Sprawdź, na czym polega ta forma psychoterapii i jak się do niej przygotować.

Pacjent na terapii Gestalt w Katowicach

Na czym polega terapia Gestalt w Katowicach?

Podstawowym celem psychoterapii Gestalt jest praca na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej i społecznej Pacjenta lub Pacjentów w przypadku grupy terapeutycznej. Trudności, z którymi mierzą się obie strony terapii, rozwiązywane są za pomocą dialogu. Terapia Gestalt w katowickim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth opiera się o wymianę poglądów z Pacjentem i elastyczność współpracy — z dala od sztywnych reguł i następstw z nich wynikających.

Gestalt to popularne w psychologii humanistycznej podejście cieszące się dużą skutecznością i efektywnością. Ta szkoła terapeutyczna nawiązuje do zbioru całości (gestaltów), które wpływają na sposób funkcjonowania człowieka.

Leczenie ma na celu odkrywanie potencjału rozwojowego i cennych zasobów Pacjenta. Poprzez budowanie swojej świadomości, człowiek zaczyna lepiej i korzystniej funkcjonować w środowisku. W założeniach terapii cierpienie psychiczne jest rozumiane jako pozostające poza obszarem świadomości niespełnione potrzeby, emocje i pragnienia.

Terapeuta wspiera Pacjenta w jego dążeniu do zmiany. Leczenie umożliwia dokonywanie własnych, świadomych i autonomicznych wyborów na podstawie równie rzeczywistych potrzeb.

Cechy charakterystyczne

Proces wspierania Pacjenta w ramach psychoterapii Gestalt w Katowicach odbywa się na trzy sposoby:

 1. Terapeuta umożliwia Pacjentowi aktywowanie i własnych emocji, uczuć, myśli i doznań fizycznych; terapia pogłębia świadomość nawykowych wzorców myślenia i działania utrwalające cierpienie pacjenta;
 2. Psychoterapeuta uwrażliwia Pacjenta na to, jak posiadany bagaż negatywnych emocji i cierpienia wpływa na codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Leczenie może przebiegać w różnej formie – jako spotkania indywidualne w formule 1 na 1 albo terapia grupowa. Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się długoterminowo, a sam proces polega na obserwowaniu rozwoju Pacjenta podczas spotkań i przepracowywaniu najlepszych rozwiązań.

Dialog jest kluczowym elementem terapeutycznym podczas spotkań indywidualnych i zbiorowych. W przypadku grupy „maratony” terapeutyczne mogą trwać nawet kilka godzin.
Charakterystyczne dla terapii Gestalt – jako nurtu wywodzącego się z psychoterapii humanistycznej – jest przekonanie, że każdy człowiek chce być produktywny, osiągać swoje cele i kontrolować wpływy z zewnątrz. To właśnie z tego podejścia wywodzą się założenia dotyczące źródeł zaburzeń emocjonalnych, których upatruje się w niedojrzałości osobowości i braku integracji między normami postępowania, systemem wartości a potrzebami i pragnieniami emocjonalnymi.

Psychoterapia Gestalt Katowice - podstawy teoretyczne

Terapia Gestalt zawdzięcza swoją nazwę psychologii postaci (niem. Gestaltpsychologie, ang. Gestalt psychology), czyli kierunkowi wydzielonemu pod wpływem odkryć psychologicznych i nowych idei, zainicjowanemu z początkiem XX wieku.

Według założeń teoretycznych Gestalt:

 • organizm czlowieka zmierza do osiągnięcia stanu pełni funkcjonowania – dopełnienia zwanego Gestalt:
  - w figury – Gestalty – organizują się wszelkie najważniejsze aspekty ludzkiego funkcjonowania w tym potrzeby i sposób myślenie a ich niedopełnienie (niezakończone sytuacje) stanowią motywację do podjęcia działań;
 • człowiek podlega procesowi samoregulacji i utrzymuje równowagę w zmieniających się warunkach;
 • człowiek funkcjonuje w polu środowiska, które stanowi jej całe otoczenie;
 • człowiek jest całością funkcjonalną, jako całość reaguje i oddziałuje na otoczenie;
 • podstawowym procesem integrującym działanie organizmu jest świadomość;
 • świadomość człowieka wpływa na odczuwanie wolności – za swoje decyzje jest się samodzielnie odpowiedzialnym;
 • świadomość własnego Ja budowania jest w oparciu o relacje z drugim człowiekiem.

Dla kogo ten sposób leczenia?

Psychoterapia Gestalt jest polecana w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych, depresji, zaburzeń nerwicowych, fobii i lęków. Jest efektywnym sposobem leczenia osób borykających się z nadmierną lękliwością, perfekcjonizmem czy zahamowaniem w relacjach społecznych.

Zaleca się uczestnictwo w terapii osobom pragnącym wpłynąć na swój potencjał, lepiej poznać siebie, odkryć wewnętrzne zasoby. Metoda Gestalt może być z powodzeniem łączona z innymi technikami i podejściami psychologicznymi.

Gabinety MindHealth w Katowicach oferują usługi terapeutyczne – w tym terapię Gestalt – dla osób:

 • z zaburzeniami osobowości;
 • z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • z depresją;
 • odczuwających długotrwały, nadmierny stres;
 • borykających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zachowań;
 • w kryzysie emocjonalnym, zawodowym;
 • doświadczonych traumą;
 • z problemem w relacjach międzyludzkich;
 • DDA;
 • pragnących rozwinąć swój potencjał, doskonalić siebie i odkrywać własne zasoby.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia Gestalt Katowice