Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sielecka

NSPPP nr 58P przy ulicy Sieleckiej 22 w Warszawie prowadzi diagnozy, zajęcia indywidualne i grupowe, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wspierające rozwój dziecka w zakresie dojrzałości szkolnej, grupę wsparcia dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną.

Pacjent u psychologa w Warszawie

W poradni można wykonać także diagnozy: psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną oraz uzyskać różnego rodzaju opinie. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sielecka przyjmuje Pacjentów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 21.00. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z placówką.

Oferta placówki:

W poradni można wykonać diagnozę psychologiczną, w tym:

 • diagnozę ASD (spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • diagnozę ADHD dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • diagnozę trudności emocjonalnych, osobowości, temperamentu,
 • diagnozę zaburzeń zachowania,
 • diagnozę kryzysów rozwojowych.

Oferujemy także psychoedukację dla rodziców, wsparcie okołorozwodowe oraz wydajemy opinie i zaświadczenia w ramach diagnozy.

Dostępna jest także diagnoza pedagogiczna, niezbędna do orzeczeń, diagnoza w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się oraz trening umiejętności szkolnych, np. czytania ze zrozumieniem, grafomotoryki itp.

Nasi specjaliści prowadzą także diagnozę logopedyczną oraz terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy oraz trudnościami w komunikacji (elementy logoterapii, logorytmika, zabawy słuchowe, zabawy rytmizujące, umuzykalniające itp.).

Kadra NSPPP Sielecka:

Mgr Kamila Biernacka Nowak

Mgr Kamila Biernacka-Nowak

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta

logo mindhealth
anna kawecka

Mgr
Anna Kawecka

Psycholog,
psychoterapeuta

logo mindhealth

Mgr 
Katarzyna Skonieczna

Pedagog specjalny, logopeda

logo mindhealth

Mgr 
Joanna Szymczuk

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta

Wydawane opinie psychologiczno-pedagogiczne:

 • Opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (wydawany na podst. art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).
 • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).
 • Zwolnienie z nauki drugiego języka (na podst. § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
 • Konieczności nauki w klasie terapeutycznej (na podst. § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
 • Konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych (na podst. § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
 • Przyjęciu ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy (na podst. § 16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (na podst. art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy).
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych (na podst. art. 3045 § 4 Kodeksu pracy).
 • O specyficznych trudnościach w uczeniu się (na podst. § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
 • Objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną (na podst. § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

W poradni prowadzona jest także psychoterapia indywidualna i rodzinna w nurtach:

 • poznawczo-behawioralnym, 
 • integracyjnym,
 • psychodynamicznym,
 • systemowym

oraz zajęcia indywidualne i grupowe:

 • zajęcia wspierające rozwój dziecka w zakresie dojrzałości szkolnej dla dzieci 6 lub/i 7 letnich, z trudnościami w sferze motoryki małej, poznawczej oraz językowej. Zajęcia mogą mieć na charakter ogólnorozwojowy ze szczególnym uwzględnieniem sfery manualnej, poznawczej (koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, pamięci, uwagi) oraz językowej ( świadomości fonologicznej, analizy i syntezy słuchowej, rozwoju mowy). Podczas zajęć są wykorzystywane różne metody oddziaływania terapeutycznego, tj. ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo – ruchową (zabawy aktywizujące z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych), ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, ćwiczenia grafomotoryczne;
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne - wspierające rozwój dziecka 4-letniego; 5-letniego; 6 i 7-letniego. Zajęcia w formie małej grupy (do 3 osób). Czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku dziecka (dzieci 4-letnie – 45 min., 5-letnie – 50 min., 6- i 7-letnie – godzina);
 • grupa Wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu (ZA). Spotkania odbywają się w każdy I i III piątek miesiąca w godz. 18:00 - 20:00. Grupa ma charakter otwarty (oznacza to, że można dołączyć w każdym momencie) i jest grupą koedukacyjną do 10 osób.

Więcej informacji na temat grupy wsparcia:

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. W grupach wsparcia uczestniczą osoby, doświadczające podobnych problemów i trudności.

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, aktywnym słuchaniu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sielecka

Grupa jest miejscem gdzie rodzice uzyskają pomoc w zrozumieniu sytuacji swojej i swoich dzieci, w odbudowaniu równowagi emocjonalnej. Rodzice będą mogli bezpiecznie rozmawiać o swoich problemach z osobami w podobnej sytuacji.

Głównym celem grupy wsparcia jest wzmocnienie jej uczestników w obszarze pełnionych ról rodzicielskich. Odbywać się to będzie poprzez prowadzone na grupie rozmowy, wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami w oparciu o akceptację, empatyczne rozumienie i wzajemne zaufanie. Uczestnicy uzyskują pomoc w zmaganiu się z przeżywanymi dylematami, trudnościami i wyzwaniami rodzicielskimi.

Tematyka spotkań będzie zarówno inicjowana przez uczestników zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i bieżącymi doświadczeniami a także będzie moderowana przez osobę prowadzącą .

W trakcie spotkań rodzice będą mieli okazję:

 • zrozumieć z czym boryka się ich dziecko i jakiego wsparcia może potrzebować,
 • przyjrzeć się własnym emocjom,
 • wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami,
 • osobiście poczuć jak działa pełne empatii, mądre wsparcie.
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sielecka