Terapia grupowa Gdańsk

Możliwość pracy w zbiorowości pozwala lepiej uporać się z problemami psychologicznymi. Sesje grupowe dają jej uczestnikom cenne przekonanie o tym, że ze swoimi problemami nie są sami.

Sprawdź, jak przebiega psychoterapia grupowa w Gdańsku i zapisz się na listę uczestników.

Grupa na terapii w Gdańsku

Dla kogo i po co?

Skuteczność leczenia psychoterapeutycznego mierzona jest licznymi sukcesami. Sesje terapeutyczne pomagają Pacjentom lepiej radzić sobie z problemami. Uczestnicy spotkań grupowych w Gdańsku podejmują się ich ze względu na:

 • różnego rodzaju zaburzenia psychiczne;
 • współistniejące choroby somatyczne;
 • trudne wydarzenia losowe/życiowe;
 • problemy w sferze prywatnej/zawodowej;
 • rozwój osobisty.

Jak wygląda i ile trwa psychoterapia grupowa w Gdańsku?

Terapia grupowa to — obok sesji indywidualnych z psychologiem czy psychoterapeutą — najpopularniejsza forma pomocy krótko lub długoterminowej. Od lat obserwuje się wzrost zainteresowania leczeniem zbiorowym m.in. ze względu na fakt, że problemy natury psychologicznej przestały być tematem tabu.

Sesje terapeutyczne odbywają się cyklicznie, najczęściej raz w tygodniu, z ustalonym wcześniej limitem czasowym trwania pojedynczego spotkania. W zależności od charakteru pracy w grupie i jej nadrzędnych celów, sesje psychoterapii grupowej w Gdańsku mogą trwać kilka tygodni lub miesięcy. W przypadku grup długoterminowych od roku do nawet kilku lat.

Zalety terapii w grupie

To, co przede wszystkim charakteryzuje grupowe sesje terapeutyczne, to pomoc Pacjentowi w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich. Istotą takiego rodzaju leczenia jest więc osiąganie zdrowego balansu między własnymi potrzebami a potrzebami danej relacji.

Grupa osób spotykających się cyklicznie w określonym miejscu i czasie, dobrana przez psychoterapeutę pod względem określonych cech, ułatwia pokonywanie lęków i oporu przed szeroko rozumianą „zmianą”. Świadomość, że inni zmagają się z podobnymi problemami, sprawia, że Pacjent ma większą szansę na uporanie się z własnymi, psychologicznymi przeszkodami. Terapia grupowa pokazuje pacjentom, że nie tylko oni przeżywają trudne chwile, kryzys, rozterki i trudności.

Psychoterapia grupowa w Gdańsku jest dedykowana m.in. osobom z zaburzeniami nerwicowymi, zachowania, uzależnieniami, chorobą nowotworową, cukrzycą, po trudnych i traumatycznych przeżyciach związanym ze śmiercią, stratą czy uczestnictwem w katastrofie.

Terapia grupowa Gdańsk: szkoły terapeutyczne

Przed właściwym rozpoczęciem sesji psychoterapeuta podejmuje się kwalifikacji do grupy terapeutycznej osób m.in. z uwzględnieniem indywidualnych cech Pacjenta. Pod uwagę brany jest rodzaj problemu Pacjenta, jego stan zdrowia, wiek, warunki zewnętrzne oraz dotychczasowe doświadczenie terapeutyczne.

W modelu pracy grupowej wykorzystywane są różne podejścia szkół terapeutycznych, w tym m.in.:

Cele spotkań

Grupa terapeutyczna dąży do osiągnięcia zamierzonych celów, a poniższa lista nie wyczerpuje tych, które w danej grupie mogą zostać zdefiniowane.

Celem grupowych sesji terapeutycznych w Gdańsku jest m.in.:

 • uzyskanie wglądu w problematykę Pacjenta;
 • udzielenie niezbędnej pomocy psychologicznej;
 • zmiana niewłaściwych postaw i nauka nowych sposobów radzenia sobie z problemami;
 • zmiana nieprawidłowych wzorców zachowań (celem jest lepsze przystosowanie społeczne);
 • oduczenie się automatycznych sposobów reagowania na innych poprzez zwiększenie świadomości istnienia alternatywnych interpretacji zachowań i odpowiedzi na bodźce;
 • rozwój kompetencji społecznych i uczenie się empatii;
 • przepracowanie własnych problemów i konfliktów;
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne życie;
 • odkrywanie własnych zasobów i możliwości;
 • uczenie się zdrowszych nawyków, w tym alternatywnych strategii rozwiązywania konfliktów;
 • usunięcie objawów chorobowych za pomocą treningu behawioralnego.

Rodzaje terapii grupowej w Gdańsku

Do najczęstszych rodzajów terapii grupowej prowadzonej w placówkach MindHealth w Gdańsku należą:

 • grupy poznawczo-behawioralne:
  - identyfikowanie i zmiana błędnie przyjętych lub zniekształconych wzorców myślenia, reakcji emocjonalnych i sposobów zachowań;
 • grupy wsparcia:
  - tworzone w oparciu o podobne doświadczenia i trudności uczestników;
  - skupiają się na wzajemnej pomocy osób uczestniczących w terapii;
 • grupy rozwoju umiejętności:
  - podczas spotkań uczestnicy nabywają lub udoskonalają umiejętności społeczne, a grupy tworzone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością rozwojową;
 • grupy interpersonalne:
  - sesje psychologiczne koncentrują się na reakcji i interakcji społecznej uczestników.

Fazy rozwoju grupy

Grupa terapeutyczna przechodzi fazy, których moderatorem jest terapeuta. Uczestnicy odgrywają znaczącą rolę na każdym etapie rozwoju grupy:

I. Faza nawiązywania kontaktu:

 • rozpoznanie relacji interpersonalnych;
 • przygotowanie do procesu terapeutycznego;
 • pierwsze sesje;
 • przygotowanie uczestników do wykonywania zadań;
 • ustalenie granic dla grupy;

II. Faza różnicowania:

 • używanie przez terapeutę określonych technik badawczych;
 • zgłaszanie uwag terapeuty odnośnie grupy;
 • pokonywanie oporu uczestników sesji;

III. Faza współpracy:

 • na tym etapie indywidualne trudności uczestników są wyraźnie zaakcentowane;

IV. Faza końcowa:

 • proces zamykania terapii podsumowuje sprawy poruszane podczas sesji.

Jak wygląda dobór do grup?

Kryteria dobru Pacjentów do grupy terapeutycznej w Gdańsku różnią się w zależności od rodzaju problemu jej uczestników oraz ich cech. Nie bez znaczenia pozostaje charakter sesji, czyli terapii krótko lub długoterminowej. 

Kryteria doboru Pacjentów do terapii krótkoterminowej według Poeya:

 • zdolność do autorefleksji;
 • chęć dołączenia do terapii krótkoterminowej;
 • silna potrzeba rozwoju i pracy nad samym sobą.

Kryteria doboru Pacjentów do terapii długoterminowej według Sifenos:

 • wyraźnie określony główny problem;
 • zdolność do psychologicznego wglądu;
 • elastyczna interakcja w rozmowie z osobą przeprowadzającą wywiad.

Terapia grupowa w Gdańsku: czynniki terapeutyczne

Wraz z rozwojem grupy występują zjawiska przyczyniające się do zmiany i realizacji celów terapeutycznych (powstające w efekcie dynamiki interakcji między uczestnikami sesji grupowych). Spójność członków grupy jest elementem niezbędnym umożliwiającym pojawienie się „zmiany”. 

W procesie terapeutycznym wyróżnia się 11 głównych czynników: 

 1. Zaszczepianie nadziei; 
 2. Uniwersalność; 
 3. Udzielanie informacji;
 4. Altruizm;
 5. Korektywna rekapitulacja pierwotnej grupy rodzinnej; 
 6. Rozwój umiejętności społecznych; 
 7. Naśladowanie; 
 8. Uczenie się interpersonalne;
 9. Spójność grupy; 
 10. Katharsis; 
 11. Czynniki egzystencjalne.

Dla kogo leczenie grupowe?

Ze wsparcia grupowego mogą korzystać osoby z różnych grup wiekowych; zarówno te, których problem dotyczy bezpośrednio, jak i bliscy osób z problemami (rodzina, dzieci, opiekunowie, partnerzy, przyjaciele). 

Kiedy warto zgłosić się po pomoc psychoterapeutyczną? Eksperci z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku oferują niezbędne wsparcie każdemu Pacjentowi zgłaszającemu się do poradni. Konsultacja ze specjalistą i doradztwo może pomóc osobom:

 • z problemami życia emocjonalnego;
 • doświadczające poczucie braku sensu;
 • z trudnościami w nawiązywaniu bliskich, intymnych lub społecznych relacji;
 • odczuwające niepokój, lęk, napięcie;
 • z obniżonym samopoczuciem;
 • zestresowanym, rozdrażnionym, doświadczającym negatywnych emocji;
 • współuzależnienionym;
 • z problemami w sferze prywatnej, rodzinnej, zawodowej;
 • w kryzysie;
 • z trudnościami wychowawczymi;
 • z zaburzeniami psychicznymi;
 • innymi, wartymi skonsultowania, rozpoznania lub leczenia – niedomaganiami i problemami.

Psychoterapia grupowa w Gdańsku wykorzystywana jej w terapii różnych zaburzeń psychicznych, w tym m.in.:

 • zaburzeń osobowości (łagodne, umiarkowane);
 • zaburzeń zachowania;
 • zaburzeń nastroju (afektywne dwubiegunowe i pokrewne, depresyjne);
 • lękowych (uogólnione, fobie);
 • uzależnień od substancji psychoaktywnych i/lub zachowań nałogowych (alkoholizm, narkomania, pracoholizm, patologiczny hazard);
 • zespole stresu pourazowego;
 • chronicznym bólu;
 • schizofrenii.

Grupy terapeutyczne wspierają także osoby z chorobami somatycznymi — w tym m.in. w przypadku:

 • choroby nowotworowej;
 • cukrzycy;
 • stwardnienia rozsianego.

Terapia grupowa może być z powodzeniem stosowna równolegle z innymi formami wsparcia – terapii indywidualnej, rodzinnej czy farmakoterapii – albo samodzielnie, jako pomoc terminowa z zaakcentowanymi elementami zbiorowości.

Terapia grupowa: mity

Osoby, które do tej chwili wahają się z podjęciem decyzji o terapii grupowej w Gdańsku, mogą obawiać się krążących wokół tej formy pomocy psychologicznej historii wyrosłych na stereotypach i błędnych przekonaniach. Mówią one m.in., że:

 • terapia grupowa jest nieprzewidywalna;
 • podczas spotkań z innymi muszę mówić o rzeczach i wydarzeniach, których nie chce ujawniać;
 • sesje odbywają się pod przymusem;
 • terapia grupowa nie jest tak skuteczna jak indywidualna;
 • bycie w jednej grupie z innymi osobami, które cierpią na poważne zaburzenia emocjonalne, może mi zaszkodzić;
 • problemy innych wzmogą mój niepokój i gorsze samopoczucie.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z podjęciem terapii, warto skonsultować się ze specjalistami MindHealth. Nasi doradcy udzielą niezbędnych informacji i odpowiedzi na nurtujące pytania. 

Zapisy

W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku prowadzimy terapię grupową dla osób z różnymi problemami. Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie odpowiedniej liczby chętnych.

Aby zapytać o szczegóły i dowiedzieć się, czy obecnie trwa lub jest planowana terapia grupowa w Twoim mieście, zadzwoń pod nasz ogólnopolski numer telefonu: 22 566 22 24

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia grupowa Gdańsk