Specjaliści

Mgr Adrianna Bzymek

Mgr Adrianna Bzymek pomaga dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom m.in. w przypadku trudności emocjonalnych i związanych z zachowaniem, problemów w relacjach, trudności z koncentracją uwagi. Diagnozuje zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej i funkcjach poznawczych, prowadzi obserwację dziecka pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu) i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Wspiera dzieci w kryzysowych sytuacjach takich jak m.in. rozwód rodziców lub śmierć bliskiej osoby. Pomaga małym Pacjentom budować pozytywną samoocenę. Prowadzi także psychoedukację dla rodziców — m.in. pod kątem efektywnych metod wychowawczych.

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ma kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Klinice Zdrowego Umysłu oraz w szkole podstawowej. Odbywała też praktyki zawodowe w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży.

Mgr Bzymek uważa, że każde dziecko jest niepowtarzalne, tak jak i jego rodzina, dlatego zawsze indywidualnie podchodzi do każdego ze swoich Pacjentów.

Rozwijała swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc m.in. w następujących doskonalących i kwalifikacyjnych:

 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży;
 • Podstawy stosowania skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V;
 • Diagnoza Skala Inteligencji Stanford-Binet 5;
 • Zaburzenia Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży;
 • Trening Radzenia Sobie z Agresją i Autoagresją u Dzieci i Młodzieży;
 • Diagnoza w kierunku autyzmuZespołu Aspergera,
  Samouszkodzenia i Samookaleczenia Wśród Dzieci i Młodzieży;
 • Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy;
 • Dyskalkulia – Psychologiczna Diagnoza Zaburzeń Rozwoju Zdolności Matematycznych;
 • Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy
  Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne;
 • Bateria Diagnozy Funkcji Poznawczych Pu-1.

Jest autorką bloga parentingowego.

Mgr Adrianna Bzymek