Dyslalia

Dyslalia to zaburzenia w prawidłowej realizacji fonemów, które są spowodowane różnorakimi czynnikami patogennymi. Wady wymowy diagnozowane są już we wczesnym dzieciństwie. Brak odpowiedniej terapii może przyczynić się ich utrwalenia i zmagania się z problemem w przyszłości.

Sprawdź, czym jest dyslalia i z jakimi wiąże się objawami, a także jak wygląda pomoc logopedyczna dla Pacjentów nią dotkniętych.

Dziewczynka z dyslalią w gabinecie logopedycznym

Co to jest dyslalia?

Terminem dyslalii określa się wady wymowy, które grupowane są pod względem objawów nieprawidłowo realizowanych głosek.

W terminologii polskiej dyslalia zwana jest specyficznym zaburzeniem artykulacji. W kolejnych, międzynarodowych edycjach klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD oraz zaburzeń Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dokonywano zmian w nazewnictwie poszczególnych zaburzeń rozwoju, w tym również tej dotyczącej wad wymowy.

W ten sposób nazwami stosowanymi w specjalistycznej literaturze są:

 • zaburzenia fonologiczne (kod 315.39); DSM IV/TR
 • zaburzenia tworzenia dźwięków mowy (kod 315.33); DSM 5
 • specyficzne zaburzenia artykulacji (kod F80.0); ICD-10
 • rozwojowe zaburzenie brzmienia mowy (kod 6A01.0) obejmujące zaburzenia artykulacji; ICD-11

Dyslalii, jako zwykłej wady wymowy, nie wiąże się z zaburzeniami neurologicznymi, wadliwymi mechanizmami mowy, zaburzeniami w sferze czuciowej czy upośledzeniem umysłowym.

Specyficzne zaburzenia mowy i języka charakteryzują się brakiem realizacji prawidłowych wzorców umiejętności językowych – już od wczesnych stadiów rozwoju.

Dyslalia u dzieci może pociągać za sobą inne trudności:

 • trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja);
 • trudności ortograficzne;
 • trudności w kontaktach rówieśniczych.
Dyslalia

Dyslalia - rodzaje

W celu wyodrębnienia wadliwego wymawiania poszczególnych głosek stosuje się różne kryteria: ilościowe, jakościowe, stopnia nasilenia objawów, etiologiczne i dodatkowe (rozszerzone o interpretację autorów doniesień źródłowych, dodatkowo dzielące kryterium objawowe). 

Typy trudności w wymowie zaliczane do dyslalii

Dyslalia jest odstępstwem od prawidłowości występującej w procesie nadawania mowy. Cechuje się różnorodnym przebiegiem – od prostej wady kwalifikowanej do lekkiej korekty, do znacznych trudności w wymowie poszczególnych głosek. Wśród najczęściej spotykanych wad wymowy wyróżniamy:

I. Sygmatyzm – seplenienie, szeplenienie, siepienienie (gr. Sigmatismus): cechuje się nieprawidłową artykulacją spółgłosek dentalizowanych tj.: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź;

Najczęściej spotykaną formą seplenienia jest wymowa interdentalna, czyli międzyzębowa. Charakteryzuje się ona nieprawidłową pozycją języka, który w trakcie wypowiadania kilku lub wszystkich głosek dentalizowanych wysuwa się między zęby.
W obrębie sygmatyzmu często są też spotykane wymowy boczne i przezębowe.

II. Kappacyzm, kekanie (gr. Kappacismus): wady te dotyczą nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych „k” i/lub „g”. W ich wymowie dochodzi do substytucji odpowiednio „k” na „t” oraz „g” na „d”;

III. Lambdacyzm, lelanie (gr. Lambdacismus):

 • wada dotyczy nieprawidłowej realizacji głoski „l”;
 • w tej grupie wad wymowy wyróżnia się dodatkowo lambdacyzm właściwy, paralambdacyzm i mogilambdacyzm;
 • lambdacyzm właściwy, w tym m.in. „l” międzyzębowe;
 • paralambdacyzm – zamiana głoski „l” na inną głoskę wypowiadaną prawidłowo np. „j”;
 • mogilambdacyzm – brak głoski „l: w systemie fonetycznym np. „las” wypowiadane jako „as’;

IV. Rotacyzm, reranie (gr. Rhotacismus):

 • w typologii wady występują trudności w realizacji głoski „r” poprzez deformację, zastępowanie lub nieprawidłowe wymawianie;
 • deformacja słyszalna jest jako inne dźwięki, niewystępujące w systemie fonetycznym danego języka (nieprawidłowe wymawianie głoski, np. wargowo, tylnojęzykowo, gardłowo tzw. francuskie „r”).

Wśród powyższych wad wymowy możemy mieć do czynienia z deformacjami głosek, czyli ich zniekształconą realizacją, z substytucjami- czyli z zamienianiem trudnych do wypowiedzenia dźwięków mowy na łatwiejsze (np. „sz” zamieniane na „s”) lub z elizjami- całkowitym pomijaniem trudnej głoski w wymowie.

Kryterium ilościowe dyslalii

Rodzaj występującego zaburzenia mowy determinowany jest liczbą nieprawidłowo realizowanych głosek. W ten sposób wyróżniana jest:

 • dyslalia jednoraka – wadliwa realizacja jednej głoski;
 • dyslalia wieloraka – wadliwa realizacja dwóch lub więcej głosek;
 • dyslalia całkowita;
 • dyslalia izolowana;
 • dyslalia częściowa;
 • dyslalia uogólniona.

Pod względem liczby nieprawidłowo realizowanych cech dystynktywnych głoski, wyróżniana jest:

 • dyslalia prosta;
 • dyslalia złożona. 

W kryterium ilościowym wad wymowy wyróżnia się również liczbę zaburzonych sfer artykulacyjnych:

 • dyslalia monomorficzna (wadliwa wymowa w obrębie jednej strefy artykulacyjnej);
 • dyslalia polimorficzna (wadliwa wymowa w obrębie kilku stref artykulacyjnych).
logopeda pracuje z dzieckiem z dyslalią

Kryterium jakościowe dyslalii

Wyodrębnione kryteria jakościowe wad wymowy, kategoryzują rodzaj dyslalii pod względem:

I. Nieprawidłowo realizowanej głoski:

 • mogilalia;
 • paralalia;
 • dyslalia właściwa.

II. Objawu lub nazwy zaburzonej w wyniku wady głoski lub szeregu głosek:

 • seplenienie (sygmatyzm);
 • kappacyzm;
 • lambdacyzm;
 • reranie;
 • gammacyzm; 
 • betacyzm;
 • nosowanie (mowa nosowa, rynolalia, rynizm).

Kryterium związane z nasileniem objawów dyslalii

Pod względem stopnia nasilenia objawów wad wymowy, dyslalia dzielona jest na:

 • Dyslalię uporczywą (trwałą);
 • Dyslalię nieuporczywą (nietrwałą);
 • Dyslalię stałą;
 • Dyslalię konsekwentną;
 • Dyslalię niekonsekwentną.

Kryteria związane z niewłaściwą budową lub funkcjonowaniem obwodowych narządów mowy

Kryterium obejmuje:

 • dyslalię obwodową, mechaniczną, peryferyjną;
 • dyslalię centralną:
  • ośrodkową;
  • motoryczną;
  • sensoryczną;
 • środowiskową;
 • asocjacyjną;
 • audiogenną;
 • sprzężoną.

Przyczyny dyslalii

Istnieje kilka przyczyn powstawania dyslalii. Wśród nich wyróżnia się m.in.:

 • wady wymowy związane z ankyloglosją (czyli skróceniem wędzidełka języka);
 • skrócone wędzidełko języka;
 • nieprawidłowy przyczep, anomalia języka (w tym częściowe lub całkowite przytwierdzenie języka do dna jamy ustnej;
 • niska sprawność narządu artykulacyjnego;
 • wada zgryzu;
 • wady uzębienia (w tym diastemy);
 • nieprawidłowa budowa narządu słuchu, niedosłuch;
 • przerost migdałków podniebiennych;
 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
 • niepoprawne wzorce najbliższego otoczenia (rodzic-dziecko, używanie zdrobnień, zmiękczeń, zbyt szybkie tempo mowy, wada wymowy u osób najbliższych);
 • rozszczep podniebienia lub wargi;
 • makroglosja;
 • przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych;
 • alergie;
 • parafunkcje (zbyt długie stosowanie smoczka, ssanie palca, itp.);
 • zaburzenia czynności prymarnych (oddychanie, ssanie, gryzienie, żucie, połykanie).

Objawy dyslalii u dziecka

Według norm wiekowych rozwoju mowy określa się, że:

 • 3-latek powinien wymawiać wszystkie samogłoski i większość spółgłosek:
  • a, ą, b, b’, ć, d, dź, e, ę, f, f’, g, g’, h, h’, i, j, k, k’, l, l’, ł, m, m’, n, ń, o, p, p’, ś, t, u, w, w’, y, ź;
 • 4-latek powinien wymawiać głoski:
  • c, dz, s, z;
 • 5-latek powinien wymawiać głoski:
  • cz, dż, r, sz, ż;
 • 6-latek może jeszcze upraszczać grupy spółgłoskowe;
 • 7-latek ma opanowaną technikę mówienia oraz utrwaloną poprawną wymowę głosek.

Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie i nie każda, potencjalna wada mowy musi świadczyć o dyslalii lub innym poważnym problemie. Każde podejrzenie warto jednak skonsultować z logopedą.

Pomoc logopedyczna w przypadku dyslalii

Leczenie dyslalii polega w pierwszej kolejności na wyeliminowaniu fizycznej przyczyny trudności w wymowie (jeżeli występują). Kolejnym krokiem powinna być terapia u logopedy, w trakcie której specjalista dobiera odpowiednie ćwiczenia i przeprowadza je z Pacjentem.

Rodzaj ćwiczeń korekcyjnych na dyslalię zależy od jej rodzaju, a także stopnia nasilenia problemu. W każdym wypadku najważniejsza jest regularność, dlatego specjalista często zaleca kontynuowanie ćwiczeń w domu.

Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna

mgr Iwona Golik-Żołynia

logopeda, neurologopeda

Źródła:

Dyslalia